Entries by njv@avco.no

Bruksendring fra bolighus til hybel

Kommunal- og moderniseringsdepartementet kom med en uttalelse den 22.04.2015 om bruksendring fra bolighus til hybelhus og hvorvidt dette er søknadspliktig etter bygningslovgivningen. Byggsaksforskriften § 2-1 er generell i sin ordlyd om når en bruksendring er søknadspliktig, og gir derfor ikke særlig veiledning. Grensene for søknadspliktig endring er trukket opp i rettspraksis som har henvist til at

Dispensasjon fra bygningslovgivningen

Bygningsmyndigheten kan gi søker i en byggesak rett til å «se bort fra» en eller flere regler i bygningslovgivningen, dvs. gi dispensasjon. [1] Dispensasjonen kan være varig eller midlertidig for den konkrete saken. For at en dispensasjon kan innvilges må en rekke vilkår være oppfylt:  «Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra,

Plassering og høyde av tiltak

Bygningsmyndigheten skal i utgangspunktet legge til grunn innholdet i en byggesøknad og vurdere innholdet opp mot alle regler i bygningslovgivningen. Er reglene oppfylt, har søkeren en rett til å bygge. Bygningsmyndigheten plikter da å godkjenne din byggesøknad. [1] Bygningsmyndigheten skal saksbehandle et byggverks høyde og plassering, som ofte er definert i en reguleringsplan for det aktuelle området. Tidligere