Entries by njv@avco.no

Bruksendring fra bolighus til hybel

Kommunal- og moderniseringsdepartementet kom med en uttalelse den 22.04.2015 om bruksendring fra bolighus til hybelhus og hvorvidt dette er søknadspliktig etter bygningslovgivningen. Byggsaksforskriften § 2-1 er generell i sin ordlyd om når en bruksendring er søknadspliktig, og gir derfor ikke særlig veiledning. Grensene for søknadspliktig endring er trukket opp i rettspraksis som har henvist til at

Dispensasjon fra bygningslovgivningen

Bygningsmyndigheten kan gi søker i en byggesak rett til å «se bort fra» en eller flere regler i bygningslovgivningen, dvs. gi dispensasjon. [1] Dispensasjonen kan være varig eller midlertidig for den konkrete saken. For at en dispensasjon kan innvilges må en rekke vilkår være oppfylt:  «Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra,

Rettslig klageinteresse – plan- og bygningsloven

Dersom bygningsmyndigheten har gitt tillatelse til eksempelvis å bygge et hus, så har myndigheten fattet et enkeltvedtak. Slike vedtak kan påklages. Imidlertid er det en forutsetning at den som klager på vedtaket har «rettslig klageinteresse».[1] Hvis vilkåret er oppfylt, så foreligger en rett til å fremme klage på vedtaket forutsatt at klagen fremsettes innen klagefrist.[2]

Plassering og høyde av tiltak

Bygningsmyndigheten skal i utgangspunktet legge til grunn innholdet i en byggesøknad og vurdere innholdet opp mot alle regler i bygningslovgivningen. Er reglene oppfylt, har søkeren en rett til å bygge. Bygningsmyndigheten plikter da å godkjenne din byggesøknad. [1] Bygningsmyndigheten skal saksbehandle et byggverks høyde og plassering, som ofte er definert i en reguleringsplan for det aktuelle området. Tidligere

Kan jeg få dekket advokatbistand?

Av Bente Therese Bekkhus I en del saker vil man kunne få dekket sine kostnader ved advokatbistand. I straffesaker gjøres dette ved at den aktuelle advokat får en oppnevnelse fra det offentlige. Dette gjelder både ved behov for bistandsadvokat og forsvarer. Om det er aktuelt i din sak kan en av våre advokater eller fullmektiger

Inkassofirmaers undersøkelsesplikt etter inkassolovens § 10

Av Nils Jørgen Vordahl Både næringsdrivende og privatpersoner opplever å motta fakturaer for varer eller tjenester de aldri har bestilt. Ofte vil selger i slike tilfeller gjøre seg utilgjengelig og ikke besvare henvendelser fra den som forsøker å reklamere på fakturaen. I andre tilfeller blir innsigelser mot fakturaen besvart med standard svar som viser at

Avskjedigelse av arbeidstaker

Vilkårene for å avskjedige en arbeidstaker reguleres i arbeidsmiljøloven § 15-14. Avskjed innebærer at arbeidsforholdet opphører med umiddelbar virkning og arbeidstakeren må forlate arbeidsplassen «øyeblikkelig». For å gå til det skrittet å benytte avskjed (fremfor oppsigelse), kreves det at arbeidstakeren har gjort seg skyldig i alvorlig pliktbrudd eller vesentlig misligholdt den arbeidskontrakt han har inngått

Oppsigelse av arbeidsforhold – Krav til drøftelser

Før en beslutning om oppsigelse treffes, plikter arbeidsgiveren å drøfte oppsigelsen og grunnlaget for denne med arbeidstakeren. Plikt til drøftelser gjelder også dersom en arbeidsgiver vurderer å foreta avskjed av en arbeidstaker. Reglene for drøftelser og drøftelsesmøte fremgår av arbeidsmiljøloven § 15-1. Formålet med forutgående drøftelser er å gi arbeidsgiveren tilstrekkelig grunnlag for å foreta