Oppføringer av njv@avco.no

Bruksendring fra bolighus til hybel

Kommunal- og moderniseringsdepartementet kom med en uttalelse den 22.04.2015 om bruksendring fra bolighus til hybelhus og hvorvidt dette er søknadspliktig etter bygningslovgivningen. Byggsaksforskriften § 2-1 er generell i sin ordlyd om når en bruksendring er søknadspliktig, og gir derfor ikke særlig veiledning. Grensene for søknadspliktig endring er trukket opp i rettspraksis som har henvist til at

Dispensasjon fra bygningslovgivningen

Bygningsmyndigheten kan gi søker i en byggesak rett til å «se bort fra» en eller flere regler i bygningslovgivningen, dvs. gi dispensasjon. [1] Dispensasjonen kan være varig eller midlertidig for den konkrete saken. For at en dispensasjon kan innvilges må en rekke vilkår være oppfylt:  «Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra,

Oppsigelse av arbeidsforhold – Krav til drøftelser

Før en beslutning om oppsigelse treffes, plikter arbeidsgiveren å drøfte oppsigelsen og grunnlaget for denne med arbeidstakeren. Plikt til drøftelser gjelder også dersom en arbeidsgiver vurderer å foreta avskjed av en arbeidstaker. Reglene for drøftelser og drøftelsesmøte fremgår av arbeidsmiljøloven § 15-1. Formålet med forutgående drøftelser er å gi arbeidsgiveren tilstrekkelig grunnlag for å foreta

Overføre hytta til barna?

Vi mottar mange henvendelser etter at arveavgiften forsvant 1. januar i år. Flere av henvendelsene gjelder overføring av hytta på barna. I den forbindelse er det flere ting man bør tenke på. Pliktdelsreglene Pliktdelsreglene i arveloven kan gjøre det vanskelig å overføre hytta til ett av barna. Det er hyttas verdi, sammen med øvrige verdier