AVCO logo

Hjem > Fagområder > 

Hestesaker

Det kan oppstå et bredt spekter av tvister innenfor hestesporten. Det kan være vanskelig å vite hvilke rettigheter og plikter man for eksempel har ved kjøp og salg av hest, ved fallskader fra hest eller kravene som stilles til alminnelig hestehold.

AVCO har bred erfaring med ulike hestesaker. Vi arbeider hovedsakelig spesialisert med kjøp og salg, hvor vi bistår både kjøper og selger. AVCO kan likevel bistå i andre tvister som omhandler hest. Vi har advokater som selv er hesteeiere, og advokat Julia Victoria Gerhardsen har både vært på landslaget og flere ganger blitt norgesmester i dressur. Hos oss skal du derfor føle deg forstått og ivaretatt i en hestesak.

I hestesaker dekkes ofte tvisten under rettshjelpsdekningen i din innboforsikring. Det innebærer at forsikringen kan dekke juridisk bistand opp til kr. 100 000. Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat.

En avtale kan inngås på mange måter. Etter norsk rett er muntlige avtaler like bindende som skriftlige, men en skriftlig avtale minimerer risikoen for at det senere skal oppstå konflikter mellom partene. Tvistene i hestesaker handler ofte om hva som faktisk er avtalt ved kjøpsinngåelsen, og kontrakten vil da være et viktig bevis i en rettslig tvist.

Dersom hestens egenskaper viser seg å avvike vesentlig fra det avtalte, kan det utgjøre en mangel. Kjøper må innen «rimelig tid» gi selgeren melding om at man vil påberope seg mangelen. Dette kalles reklamasjon. Hva som faktisk utgjør «rimelig tid» beror på konkrete omstendigheter, men som utgangspunkt har kjøper et tidsrom på minimum to måneder og maksimum to år.

Selger har opplysningsplikt ved salget, som betyr at selger må opplyse om alle forhold som kan påvirke kjøpers avgjørelse. Det vil være både i selger og kjøpers interesse å få alle opplysninger skriftlig, fordi tvistene vanligvis handler om hva som faktisk er avtalt, og skriftlig dokumentasjon vil stille selger sterkere dersom det senere oppstår en uenighet mellom partene.

AVCO bistår i utarbeidelse- og håndhevelse av ulike kontrakter innenfor hestesporten. Dette kan dreie seg om oppstallørkontrakter, arbeidskontrakter for stallpersonell, kontrakter i forbindelse med treningsopphold, fôrrytteravtaler, transportavtaler, sponsoravtaler, kjøp og salg av stall eller tilsvarende.

Skadeerstatningsloven bestemmer at hesteeier er erstatningsansvarlig for skade som hesten volder på person, klær eller bruksting mens man har det på seg. Loven oppstiller et objektivt ansvar, som innebærer at hesteeier blir ansvarlig uavhengig av skyld.

Det er ikke uvanlig at forsikringsselskapet avslår dekning av veterinærutgifter eller øvrige utgifter du har i forbindelse med sykdom/skade hos hest. Hva som er dekningsmessig under forsikringen reguleres av forsikringsvilkårene.

Lov om vegtrafikk anser hesten som et kjøretøy i trafikken, som innebærer at hesten likestilles med en bil. Hesteeier må derfor følge trafikkreglene i på samme måte som når man kjører bil, uavhengig om du rir, kjører eller er på leietur.

Forskrift om velferd for hest har som formål å legge forholdene til rette for god helse og trivsel hos hest, og sikre at det tas hensyn til hestens naturlige behov. Det innebærer at forskriften har en rekke bestemmelser med minstekrav til hestens adferdsmessig, sosiale og fysiologiske behov.

Kontaktpersoner

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Send din problemstilling

Å sende inn din problemstilling til oss er helt uforpliktende. Vi må først se på din sak for å finne ut hvordan vi best kan hjelpe deg videre.

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig.

Du kan også ringe oss på telefon eller sende inn problemstilling via vår e-post. 

T: +47 21 09 59 95
E: kontakt@avco.no