Aurlien Vordahl & Co Advokatfirma tilbyr høyt kvalifisert juridisk bistand til privatpersoner, bedrifter, organisasjoner og foreninger innenfor en rekke rettsområder.

Vårt hovedmål er at våre klienter skal oppleve sterk faglig dyktighet, rask responstid og personlig engasjement rundt sin sak.

Vi tilbyr bistand innenfor en rekke rettsområder, deriblant kontraktsrett, arbeidsrett, familie- og arverett, fast eiendom  og barn og foreldre.

Vi ønsker at du som kunde skal oppleve at du får best mulig resultat i din sak. Dette sikres best ved riktig bruk av ressurser, tett oppfølging, samt både kommersiell og menneskelig forståelse hos våre advokater.

Aurlien Vordahl & Co Advokatfirma praktiserer likedeling som økonomisk modell mellom partnerne. Dette sikrer at klienten til enhver tid er sikret bistand fra den eller de advokater som er best egnet for oppdraget.

For priser henviser vi til de enhver tid gjeldende oppdragsbetingelser. Vi undersøker også mulighetene for forsikringsdekning og fri rettshjelp. Se under for våre veiledende timesatser.

KONTAKT OSS FOR EN VURDERING AV DIN SAK

 • + 47 21 09 59 95

  Ring oss for en prat om dine problemstillinger – vi kan hjelpe deg!

  VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE

  AVCO samarbeider med Skattebetalerforeningens advokatkontor SBF Skatteadvokater AS dersom det i din sak skulle dukke opp skatterettslige spørsmål. 

  NRF-logo i blå uten krans

  Som medlem av Norsk Revmatikerforbund får du inntil 60 min gratis saksavklaring hos oss, deretter 20 % rabatt på advokatens vanlige timesats.

  Som medlem av Huseiernes landsforbund får du en halv times gratis bistand hos oss, deretter 20 % rabatt på advokatens vanlige timesats.

  PRISER

  AVCOs timepriser:

  Timer faktureres med følgende timessatser: fra NOK 2200,- til 3200,- eks. mva (fra NOK 2750,- til 4000,- inkl. mva). 

  Minste timeenhet er 0,25 time (15 minutter) og minstepris er derfor NOK 550,- eks. mva (NOK 687,50-  inkl. mva) 

  Konkret sats avtales i oppdragsbekreftelsen. Prisene justeres normalt hvert år ved årsskiftet. 

  Ved enkeltstående bistand per telefon eller e-post, utenom et eksisterende klientforhold,  vil henvendelsen som utgangspunkt faktureres etter medgått tid. 

  Utgangspunktet for faktureringen av oppdraget er den tid som er medgått til effektivt og fagmessig arbeid med oppdraget. Se generelle oppdragsvilkår for nærmere informasjon om salærberegningen. 

   Saker etter offentlig salærsats:

   Vi tar også oppdrag etter offentlig salærsats. 

   Offentlig salærsats for advokater er fra 2023 NOK 1140,- eks. mva. (NOK 1425,- inkl. mva).

  Ekstern dekning av salærkostnader:

  Vi undersøker i alle saker mulighetene for forsikringsdekning og fri rettshjelp.

  Klientens eventuelle rettshjelpsforsikring, innboforsikring, reiseforsikring eller andre forsikringsordninger kan dekke kostnader til advokatbistand i visse sakstyper, avhengig av vilkårene i forsikringsavtalen.

  I henhold til lov om fri rettshjelp kan det for visse saker gis rett til advokatbistand som dekkes av det offentlige (fri rettshjelp). Noen sakstyper kvalifiserer alltid for fri rettshjelp, mens andre sakstyper er behovsprøvd. Fra januar 2023: Fri rettshjelp med behovsprøving forutsetter at klienten ikke har årlig bruttoinntekt over NOK 350.000,- for enslige og NOK 540.000,- for ektefeller/samboere. Det gis som hovedregel ikke fri rettshjelp der man har nettoformue over NOK 150.000,-. Statsforvalteren kan i visse tilfelle gjøre unntak fra grensene. Nærmere informasjon om fri rettshjelp kan fås hos Statsforvalteren eller ved vårt kontor. Klienten oppfordres til å ta spørsmålet om fri rettshjelpsdekning opp med ansvarlig advokat for en konkret vurdering.

  Engasjert

  AVCOs medarbeidere skal være entusiastiske og engasjerte overfor hverandre og klientene. For å lykkes med vår visjon er dette grunnleggende og like viktige hos samtlige medarbeidere. Vi skal vise respekt for den enkelte medarbeiders og klients situasjon og særlige behov. Sammen skal vi skape best tenkelige resultater. Vi skal utrykke oss klart, forståelig og med respekt overfor hverandre, klienter, motparter, domstoler og offentlige myndigheter. Vi skal til enhver tid også være tilgjengelig for våre klienter og medarbeidere.

  Nyskapende

  AVCO skal være en moderne kunnskapsbedrift som våger å gå nye veier ved driften av vår advokatvirksomhet. Vi skal fokusere på gode ideer og aktivt involvere samtlige medarbeidere i utviklingen av vår advokatvirksomhet. Vi skal ikke være redde for å utfordre etablerte og fastgrodde holdninger dersom disse etter en profesjonell og etisk vurdering hindrer oppnåelsen av gode resultater i de oppdrag vi håndterer og den virksomhet vi driver.

  Tyngde

  Vår juridiske bistand skal fokusere på klientens sak og i nært samarbeid med klienten. Klienten skal i møte med AVCOs medarbeider få en opplevelse av solid, profesjonell og kostnadseffektiv juridisk bistand. Klientens posisjon skal hele tiden søkes optimalisert. Vi skal ta aktiv styring og initiativ i de oppdrag vi får tildelt og arbeide målrettet mot et best mulig sluttresultat. Vi skal på eget initiativ holde våre klienter oppdatert på den enkelte saks utvikling. Vi skal dyrke frem og opprettholde gode rutiner som skal gjennomsyre alle våre medarbeideres arbeid.

  Lagånd

  AVCOs advokater skal til enhver tid samarbeide i de saker hvor dette er påkrevet. Samarbeid mellom kollegaer er helt essensielt for den bistand vi yter. Verken økonomiske eller faglige forhold hos den enkelte advokat skal forhindre at AVCOs klienter får den best tenkelige juridiske bistand som firmaet kan tilby. AVCOs partnere praktiserer økonomiske likedeling for å oppnå denne virkningen for klienten.

  KONTAKT
  OSS

  Kontakt oss

   Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig