AVCO logo

Hjem > Fagområder > 

Arbeidsrett

I vårt daglige liv er arbeid en sentral del, men det kan også være en kilde til kompleksitet og utfordringer. Vi er alle underlagt et sett med regler og lover som former samspillet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Selv om arbeidsmiljøloven er utformet for å sikre et trygt og trivelig arbeidsmiljø, kan selv den beste intensjonen stå overfor juridiske utfordringer som krever veiledning og ekspertise.

Arbeidsretten deles tematisk inn i to deler: kollektiv og individuell arbeidsrett. Den kollektive arbeidsretten omfatter tariffavtaler og arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene, mens den individuelle arbeidsretten regulerer arbeidsforholdet mellom den enkelte arbeidstaker og arbeidsgiver. Advokatene i AVCO arbeider spesialisert innenfor begge områder.

Det er flere sentrale lover på arbeidsrettens område. De mest sentrale reglene i forbindelse med et arbeidsforhold finnes i arbeidsmiljøloven og ferieloven. Mens ferieloven skal sikre arbeidstakere årlig ferietid og feriepenger, skal arbeidsmiljøloven sikre arbeidstakers rettigheter og ellers et godt arbeidsmiljø.

Selv om arbeidsretten er regulert i lovgivningen, kan det oppstå flere krevende juridiske problemstillinger i et arbeidsforhold. Det er ofte behov for juridisk bistand for å unngå at konflikter eskalerer eller finne en minnelig løsning av en allerede pågående tvist.

AVCO bistår arbeidsgivere og arbeidstakere over hele landet. Vi har lang erfaring innenfor tvisteløsning og prosederer en rekke arbeidsrettssaker for domstolene hvert år. Vårt mål er å finne gode løsninger, og oppdraget vårt vil skreddersys i tråd med dine behov.

Advokatene hos oss bistår innen de fleste arbeidsrettslige problemstillinger, blant annet ansettelse, lønn, oppsigelse/avskjed, nedbemanning, permittering, sluttavtale og varsling.

Har du spørsmål knyttet til arbeidsrett? Ta kontakt med oss for en uforpliktende vurdering av din sak.

Nedbemanning innebærer at arbeidsgiver reduserer antall årsverk i virksomheten ved at en eller flere arbeidstakere sies opp fra sine stillinger. Slike oppsigelser er begrunnet i virksomhetens forhold. Nedbemanning er en komplisert prosess både for arbeidsgiver og arbeidstaker.

Permittering er en midlertidig ordning hvor arbeidstakeren pålegges arbeidsfritak, samtidig som arbeidsgiver fritas sin lønnsplikt. Arbeidstaker kan fritas enten helt eller delvis for sin arbeidsplikt. Arbeidsforholdet vil under enhver omstendighet bestå under permitteringsperioden.

Arbeidsmiljøloven inneholder få bestemmelser om lønn og det finnes ingen generell minstelønn i Norge. I utgangspunktet står dermed partene nokså fritt til å avtale hva lønnen skal være. De få bestemmelsene om lønn i arbeidsmiljøloven skal verne ansattes lønnskrav, og det finnes regler om minstelønn innenfor bestemte bransjer.

Avskjed og oppsigelse er to ulike reaksjonsmuligheter for å avslutte et arbeidsforhold. Ved avskjed avsluttes arbeidsforholdet umiddelbart, mens ved oppsigelse opphører arbeidsforholdet først etter at oppsigelsestiden har gått ut. Arbeidsmiljøloven stiller strenge krav til begge reaksjonsmåtene.

En sluttavtale er en avtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver som innebærer en minnelig og frivillig avslutning på arbeidsforholdet. Avtalen innebærer vanligvis en utbetaling fra arbeidsgiver, som en motytelse til at arbeidstaker aksepterer at arbeidsforholdet avsluttes. Sluttavtale er et alternativ til oppsigelse eller avskjed.

Arbeidsmiljøloven gir arbeidstaker rett til å varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Med kritikkverdige forhold menes forhold som er i strid med rettsregler, skriftlige etiske retningslinjer i virksomheten eller etiske normer som det er bred tilslutning til i samfunnet.

Hovedregelen er at arbeidstakere skal ha fast ansettelse. I noen tilfeller er det likevel mulig med midlertidig ansettelse for et bestemt tidsrom eller for et bestemt arbeid. I alle tilfeller skal det inngås en skriftlig arbeidsavtale som skal inneholde nærmere bestemte opplysninger om rettigheter og plikter.

Andre nyttige lenker:

Kontaktpersoner

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Send din problemstilling

Å sende inn din problemstilling til oss er helt uforpliktende. Vi må først se på din sak for å finne ut hvordan vi best kan hjelpe deg videre.

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig.

Du kan også ringe oss på telefon eller sende inn problemstilling via vår e-post. 

T: +47 21 09 59 95
E: kontakt@avco.no