AVCO logo

Hjem > Aktuelt

Varsling på arbeidsplassen

Dersom du opplever at noe er ugreit på jobben, kan det være viktig å påpeke dette og å få det rettet opp i. Alle som opplever kritikkverdige forhold på arbeidsplassen har derfor rett til å varsle. Som varsler skal du også kunne være trygg på at saken faktisk blir undersøkt og at du ikke utsettes for gjengjeldelse i en eller annen form.

Kritikkverdige forhold

Alle arbeidstakere har rett til å varsle om det arbeidsmiljøloven definerer som kritikkverdige forhold. Dette innebærer at du har rett til å varsle om alle forhold som enten er i strid med rettsregler, skriftlige etiske retningslinjer i virksomheten eller etiske normer som det er bred tilslutning til i samfunnet. Arbeidsmiljøloven nevner selv noen typiske eksempler. Dette er forhold som kan innebære fare for liv og helse, fare for klima eller miljø, korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet, myndighetsmisbruk, uforsvarlig arbeidsmiljø eller brudd på personopplysningssikkerheten.

Du har derimot ikke rett til å varsle om alt du er uenig i. Hvis du for eksempel mener at arbeidsgiver opptrer kritikkverdig fordi det strider mot din egne politiske eller moralske overbevisning, så er ikke det et forhold du har rett til å varsle om etter loven.

Hvem kan du varsle til?

Det er et grunnleggende krav at varslingen må være forsvarlig. Som arbeidstaker har du imidlertid alltid rett til å varsle internt til arbeidsgiver eller en representant for arbeidsgiver. Du har rett til å varsle i samsvar med virksomhetens rutiner for varsling eller i samsvar med en eventuell varslingsplikt. Du kan varsle både via verneombud, tillitsvalgt eller advokat.

Du har dessuten alltid rett til å varsle eksternt til offentlige myndigheter.

Du kan også varsle eksternt til media eller offentligheten for øvrig, men her er det særlig viktig å opptre forsvarlig. Før du varsler media eller offentligheten, så må du være i aktsom god tro om innholdet i varselet og varselet må gjelde kritikkverdige forhold som har allmenn interesse. I tillegg må du i utgangspunktet først ha varslet internt i virksomheten. Alternativt må det være slik at du har grunn til å tro at intern varsling ikke vil være hensiktsmessig.

Arbeidsgiver skal følge opp

Ved varsling internt i virksomheten, skal arbeidsgiver sørge for at varselet blir tilstrekkelig undersøkt innen rimelig tid. Arbeidsgiver skal også påse at den som har varslet, har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Dersom det er nødvendig, skal arbeidsgiver sørge for tiltak som er egnet til å forebygge gjengjeldelse.

Forbud mot gjengjeldelse

Den som varsler i tråd med loven, skal ikke utsettes for gjengjeldelse. Gjengjeldelse er derfor uttrykkelig forbudt. Med gjengjeldelse menes enhver ugunstig handling, praksis eller unnlatelse som er en følge av eller en reaksjon på at du som arbeidstaker har varslet. Eksempler på gjengjeldelse er at du sies opp eller meddeles advarsel, eller at du utsettes for usaklig forskjellsbehandling eller blir omplassert.

Dersom du utsettes for gjengjeldelse kan du kreve oppreisning og erstatning.

Ta kontakt med oss om du har behov for juridisk bistand i forbindelse med varsling. Benytt kontaktskjemaet under eller ring tlf 21 09 59 95.

Kontaktpersoner

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Send din problemstilling

Å sende inn din problemstilling til oss er helt uforpliktende. Vi må først se på din sak for å finne ut hvordan vi best kan hjelpe deg videre.

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig.

Du kan også ringe oss på telefon eller sende inn problemstilling via vår e-post. 

T: +47 21 09 59 95
E: kontakt@avco.no