AVCO logo

Hjem > Fagområder > 

Oppsigelse/avskjed

Avskjed og oppsigelse er to ulike reaksjonsmuligheter for å avslutte et arbeidsforhold. Ved avskjed avsluttes arbeidsforholdet umiddelbart, mens ved oppsigelse opphører arbeidsforholdet først etter at oppsigelsestiden har gått ut. Loven stiller strenge krav til begge reaksjonsmåtene.

Vilkårene for å avskjedige en arbeidstaker er strenge og reguleres av arbeidsmiljøloven § 15-14. Avskjed innebærer at arbeidsgiver bringer arbeidsforholdet til opphør umiddelbart, og arbeidstaker må forlate arbeidsplassen øyeblikkelig. Loven krever at arbeidstaker har gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen. Mulighetene for å benytte avskjed er derfor begrenset.

Oppsigelse innebærer at arbeidsforholdet avsluttes, men består ut oppsigelsestiden. Både arbeidsgiver og arbeidstaker kan si opp arbeidsforholdet. Arbeidstaker behøver ikke å oppgi noen grunn for å si opp, men arbeidsmiljøloven krever at oppsigelse fra arbeidsgiver må være saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold. Arbeidsgiver må derfor vise til gode grunner for å benytte et inngripende virkemiddel som oppsigelse. En slik grunn kan eksempelvis være at arbeidstaker ikke gjør jobben sin. En arbeidstaker som mener seg usaklig oppsagt kan kreve forhandlingsmøter med arbeidsgiver og også gå til søksmål og påstå at oppsigelsen skal kjennes ugyldig.

Urettmessig avskjed eller oppsigelse kan gi rett på erstatning. Erstatningen vil da fastsettes skjønnsmessig til et beløp som retten finner rimelig. Ved vurderingen av om erstatningens størrelse vektlegges blant annet arbeidstakerens økonomiske tap, forhold hos arbeidsgiver og arbeidstaker og «omstendighetene for øvrig».

Advokatene i AVCO arbeider spesialisert med tvister innenfor oppsigelse og avskjed. Ta kontakt med oss for en uforpliktende vurdering av din sak.

Aktuelle artikler

Kontaktpersoner

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Kontakt oss

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig