AVCO logo

Hjem > Aktuelt

Har du blitt innkalt til drøftelsesmøte av arbeidsgiver? Les dette!

Før arbeidsgiver fatter beslutning om oppsigelse, skal arbeidsgiver drøfte spørsmålet så langt det lar seg gjøre med arbeidstaker. Dette foregår som regel ved at arbeidsgiver kaller arbeidstakeren inn til et drøftelsesmøte, eller drøftingsmøte, som det kalles i arbeidsmiljøloven.

Drøftelsesmøtet

I drøftelsesmøte skal både grunnlaget for oppsigelsen og eventuell utvelgelse av hvilke ansatte som skal sies opp drøftes. Innholdet i drøftelsesmøte vil variere avhengig av bakgrunnen for innkallingen, og hva som er årsaken til at arbeidsgiver ønsker å drøfte en mulig oppsigelse. I henhold til arbeidsmiljøloven § 15-7 kan ikke arbeidstaker sies opp uten at det er saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgiver eller arbeidstakerens forhold. Innholdet i møte vil derfor avhenge både av hvilken av oppsigelsesgrunnene arbeidsgiver vil påberope seg og de aktuelle forholdene som er bakenforliggende for dette.

Det gjelder ingen formkrav til innkalling og gjennomføring av drøftelser. Arbeidstakeren bør imidlertid innkalles og få beskjed om agendaen for møte i god tid før møte, slik at han/hun får anledning til å forberede seg.

Bakgrunnen for at oppsigelse skal drøftes, er at arbeidsgiver skal kunne foreta de nødvendige vurderinger i forhold til saklighetskravet i arbeidsmiljølovens bestemmelse om oppsigelse. Ofte har arbeidsgiver allerede bestemt seg for oppsigelse av den ansatte i forkant av møte. Det vil da ikke være rom for reelle drøftelser under møte og drøftelsesmøte vil være på kant med hensynet bak bestemmelsen. Det er meningen at arbeidsgiver skal gi en grundig og objektiv fremleggelse av faktum, og at arbeidsgiver deretter får anledning til å kommentere og imøtegå de fakta og vurderinger som arbeidsgiver legger frem under møte. Beslutningen om eventuell oppsigelse skal derfor ikke fattes av arbeidsgiver før etter at arbeidstaker har fått anledning til å uttale seg.

Oppsigelse

I etterkant av møte må arbeidsgiver ta en beslutning på om arbeidstakeren skal sies opp eller ikke. Dersom arbeidsgiver beslutter seg for oppsigelse må arbeidsgiver sørge for at han har anledning til dette etter arbeidsmiljøloven. For det tilfelle arbeidstaker ønsker å bestride oppsigelsen, må han/hun sørge for ikke å oversitte de ulike fristene arbeidsmiljøloven setter. Arbeidstaker har også anledning til å be arbeidsgiver om et forhandlingsmøte, eller til å kreve arbeidsgiver for erstatning, dersom oppsigelsen ikke er å anse som saklig.

Det kan ofte være smart av arbeidstaker å la seg bistå av advokat i drøftelsesmøte. Advokaten kan sørge for at arbeidstakerens interesser ivaretas, hjelpe til med å fremme krav mot arbeidsgiver, bestride oppsigelse, eller eventuelt å forhandle om en sluttpakke. Det kan også tenkes at arbeidsgiver ikke har overholdt saksbehandlingsreglene i loven og at du derfor har krav på erstatning.

Om du er innkalt på et drøftelsesmøte og lurer på hva en advokat vil kunne bistå deg med, kan du ringe til vårt advokatkontor for en uforpliktende og kostnadsfri telefonsamtale.

Kontaktpersoner

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Send din problemstilling

Å sende inn din problemstilling til oss er helt uforpliktende. Vi må først se på din sak for å finne ut hvordan vi best kan hjelpe deg videre.

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig.

Du kan også ringe oss på telefon eller sende inn problemstilling via vår e-post. 

T: +47 21 09 59 95
E: kontakt@avco.no