AVCO logo

Hjem > Aktuelt

Hva skal en oppsigelse inneholde?

Når en ansatt sier opp jobben selv, stilles det ingen andre krav til oppsigelsen enn at den er skriftlig. Den ansatte kan velge helt selv om han eller hun vil si opp og trenger for eksempel ikke å oppgi noen grunn. Når en arbeidsgiver går til oppsigelse av en ansatt, er det annerledes. Oppsigelse av en ansatt er en alvorlig beslutning som vil kunne ramme arbeidstakeren hardt.

Skriftlighet og overlevering

Enten det er arbeidsgiver eller arbeidstaker som sier opp, skal oppsigelsen være skriftlig. For arbeidstakeren er dette imidlertid bare en såkalt ordensregel: Oppsigelsen er gyldig selv om arbeidstakeren meddeler sin oppsigelse muntlig. For arbeidsgiveren derimot, er skriftlighetskravet absolutt. Arbeidsgiver må også levere oppsigelsen på en bestemt måte, enten ved personlig overlevering til arbeidstakeren eller ved å sende oppsigelsen rekommandert.

Opplysninger

Arbeidsgivers oppsigelse må også inneholde bestemte opplysninger.

For det første skal oppsigelsen inneholde opplysninger om arbeidstakers rett til å kreve forhandlinger og reise søksmål. En arbeidstaker som mener at oppsigelsen er ulovlig, kan kreve et forhandlingsmøte. Løses ikke saken gjennom forhandlinger, kan arbeidstakeren ta ut søksmål.

For det andre skal oppsigelsen inneholde opplysninger om arbeidstakers rett til å fortsette i stillingen til tross for at vedkommende er oppsagt. Dersom arbeidstakeren mener oppsigelsen er ulovlig, har vedkommende i utgangspunktet rett til å fortsette i stillingen helt frem til en domstol har avgjort saken.

For det tredje skal oppsigelsen inneholde opplysninger om fristene for å kreve forhandlinger, reise søksmål og for å fortsette i stillingen. Fristen for å kreve forhandlinger er to uker etter at oppsigelsen fant sted. Fristen for å reise søksmål om lovligheten at oppsigelsen er åtte uker, regnet enten fra oppsigelsen fant sted eller fra forhandlingenes avslutning. Hvis arbeidstakeren bare vil kreve erstatning, og altså ikke å få jobben tilbake, er fristen for søksmål seks måneder. For å få fortsette i stillingen må søksmål reises innen utløpet av oppsigelsesfristen og innen den nevnte åtte-ukersfristen. Det samme gjelder hvis arbeidstakeren innen utløpet av oppsigelsesfristen skriftlig underretter arbeidsgiver om at søksmål vil bli reist innen åtte-ukersfristen.

For det fjerde skal oppsigelsen inneholde opplysninger om hvem som er arbeidsgiver og rett saksøkt i tilfelle tvist mellom partene.

For det femte skal oppsigelsen, dersom den er begrunnet i virksomhetens forhold, inneholde opplysninger om fortrinnsrett. En arbeidstaker som er sagt opp på grunn av virksomhetens forhold, for eksempel ved nedbemanning, har i utgangspunktet fortrinnsrett til ny ansettelse hos samme arbeidsgiver i ett år etter at oppsigelsesfristen gikk ut. For å ha slik fortrinnsrett må vedkommende ha vært ansatt i minst 12 måneder de siste to årene.

Årsaken til oppsigelsen

Grunnlaget for oppsigelsen behøver ikke å fremkomme av oppsigelsen. Dette forutsettes kjent gjennom forutgående drøftelser. Hvis den ansatte krever det, skal imidlertid arbeidsgiveren oppgi omstendighetene som påberopes som grunn for oppsigelsen.

Har du spørsmål om oppsigelse kan du gjerne ta kontakt med oss i AVCO. Ring 21 09 59 95 eller send oss en henvendelse.

Kontaktpersoner

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Kontakt oss

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig