AVCO logo

Hjem > Aktuelt

Mottatt oppsigelse fra arbeidsgiver – hva nå?

De fleste av oss vil oppleve det å motta en oppsigelse fra arbeidsgiver som en dramatisk hendelse, og da er det fort å bli rådvill. I denne artikkelen har vi samlet opp viktige opplysninger som er verdt å merke seg for deg som har mottatt en oppsigelse fra arbeidsgiver og lurer på hva du skal foreta deg videre.

Du må for det første vite at loven stiller krav til hvordan en oppsigelse skal utformes og gjennomføres. Den skal skje skriftlig, skal leveres rekommandert eller personlig og må inneholde en rekke opplysninger pålagt i lov. For det tilfelle at arbeidsgiver ikke leverer oppsigelsen til deg rekommandert eller personlig, eller har utelatt opplysninger som arbeidsgiver er pålagt å gi gjennom lov vil oppsigelsen du har mottatt mest sannsynlig være ugyldig. Dette i seg selv vil kunne innebære en rett på erstatning for arbeidstaker.

Arbeidsgiver bør også innkalle arbeidstaker til et drøftingsmøte før beslutning om oppsigelse fattes. Arbeidsgivers unnlatelse av å avholde drøftingsmøte vil ikke nødvendigvis innebære at oppsigelsen er usaklig, men det kan utgjøre en saksbehandlingsfeil som får betydning for vurderingen av om oppsigelsen er ugyldig eller ikke.

Den som imidlertid vil være avgjørende for om oppsigelsen er gyldig eller ikke er om oppsigelsen er å anse som saklig begrunnet. En arbeidstaker kan nemlig ikke sies opp fra sin stilling med mindre oppsigelsen er saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold. Arbeidstakere har et sterkt vern gjennom arbeidsmiljøloven og terskelen for å si opp en ansatt er høy. Arbeidsgiver må derfor vise til gode grunner for å benytte et inngripende virkemiddel som oppsigelse.

Gode grunner for oppsigelse kan for eksempel være behov for nedbemanning, omstilling eller restrukturering. Her holder det imidlertid ikke at arbeidsgiver ønsker å foreta en av de tre nevnte handlinger. Arbeidsgiver må i tillegg kunne dokumentere at det foreligger et bedriftsøkonomisk behov som tilsier at en oppsigelse er nødvendig. Det må også foretas en saklig utvelgelse av de ansatte som skal sies opp. Videre kan en god grunn til oppsigelse for eksempel være at arbeidstaker har begått et alvorlig pliktbrudd eller har misligholdt sine forpliktelser etter arbeidsavtalen.

Det er også mulig å si opp en ansatt grunnet sykdom. Merk at arbeidstaker som helt eller delvis er borte fra arbeidet på grunn av ulykke eller sykdom ikke av denne grunn kan sies opp de første 12 månedene etter at arbeidsuførheten inntrådte. Videre at oppsigelse som finner sted innenfor det tidsrom arbeidstaker er vernet mot oppsigelse, skal anses å ha sin grunn i sykefraværet dersom ikke noe annet gjøres overveiende sannsynlig. Arbeidsgiver bør ved oppsigelse grunnet sykdom kunne dokumentere at de har forsøkt tilrettelegging av arbeidet for at arbeidstaker skal kunne beholde sitt arbeid.

For det tilfelle du har mottatt en oppsigelse som er usaklig vil du for det første kunne gjøre krav på at oppsigelsen skal kjennes ugyldig og få stå i stillingen din. Videre vil du kunne ha krav på erstatning for arbeidsgivers usaklige oppsigelse.

Om du er uenig i en oppsigelse du har mottatt er det viktig å gi beskjed til arbeidsgiver. Arbeidsgiver må da orienteres om at oppsigelsen bestrides og det bør samtidig bes om at det avholdes et forhandlingsmøte. I dette møte kan partene forhandle for å se om det er mulig å finne en minnelig løsning på saken. Her vil partene kunne enes om at oppsigelsen trekkes tilbake, den blir stående eller partene kan inngå en sluttavtale som den gylne middelvei. Merk at det løper frister til de ulike kravene det kan være aktuelt for deg å fremme i en oppsigelsessak fra og med det tidspunktet du har mottatt oppsigelsen.

Om du ønsker bistand til å vurdere om en oppsigelse er saklig eller til å vurdere videre saksgang etter å ha mottatt oppsigelse kan du ta kontakt med en av våre advokater for en kostnadsfri vurdering av din sak.

Kontaktpersoner

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Send din problemstilling

Å sende inn din problemstilling til oss er helt uforpliktende. Vi må først se på din sak for å finne ut hvordan vi best kan hjelpe deg videre.

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig.

Du kan også ringe oss på telefon eller sende inn problemstilling via vår e-post. 

T: +47 21 09 59 95
E: kontakt@avco.no