AVCO logo

Hjem > Aktuelt

Feriepenger ved opphør av arbeidsforhold

Feriepenger utbetales før fratreden

Feriepengeloven sikrer at arbeidstaker får ferietid og feriepenger. Feriepenger fra arbeidsgiver beregnes på grunnlag av arbeidsvederlag som er utbetalt i opptjeningsåret, jf. ferieloven § 10.

Ved oppsigelse skal arbeidstakers opptjente feriepenger utbetales av arbeidsgiver. I praksis er det ikke uvanlig at arbeidsgiver velger å utbetale feriepengene etter arbeidstaker sin siste arbeidsdag i oppsigelsestiden.

Ifølge ferieloven er det imidlertid kun den delen av feriepengene som ikke lar seg beregne innen siste vanlige lønningsdag før fratreden, som kan utbetales i forbindelse med avsluttende lønnsoppgjør.

Ferieloven § 11 (3) sier følgende om feriepenger ved opphør av arbeidsforhold:

«Ved opphør av et arbeidsforhold skal opptjente feriepenger utbetales siste vanlige lønningsdag før fratreden

Ovennevnte innebærer at arbeidsgiver plikter å utbetale både lønn og opptjente feriepenger på lønningsdagen før arbeidstakerens siste arbeidsdag i oppsigelsestiden. Et typisk eksempel er hvis lønningsdagen er 15. juni og siste arbeidsdag er 1. juli, skal arbeidstakeren ha feriepengene den 15. juni. Feriepengene som ikke lar seg beregne på lønningsdagen skal da utbetales i det avsluttende lønnsoppgjøret, etter arbeidstakers fratreden.

Erstatning og straffansvar

Dersom arbeidsgiver unnlater å følge sine plikter etter ferieloven, har arbeidstakeren rett til erstatning. Etter ferieloven § 14 andre ledd gjelder erstatningen for arbeidstakers økonomiske tap og en rimelig erstatning for velferdstap.

Etter lovens forarbeider skal erstatning for velferdstap ligge på et nokså lavt nivå. I de få sakene norske domstoler har behandlet om velferdstap etter ferieloven, har erstatningsnivået ligget mellom kr. 10 – 15 000.

Arbeidsgivers manglende kjennskap til ferieloven § 11 (3) er normalt ikke ansvarsbefriende for å ha opptrådt i strid med sine plikter etter loven. Erstatningsansvaret kan likevel lempes etter en konkret rimelighetsvurdering.

Dersom arbeidsgiver derimot forsettlig misligholder sin plikt til å yte feriepenger til arbeidstakeren, kan arbeidsgiver straffes for lønnstyveri. I januar 2022 tilføyde lovgiver en ny bestemmelse i straffeloven, som sier følgende om lønnstyveri:

Den som utilbørlig og med forsett om en uberettiget vinning for seg selv eller andre misligholder plikt til å yte lønn, feriepenger eller annen godtgjøring som arbeidstaker har rett til etter avtale eller bestemmelse i lov eller forskrift, straffes med bot eller fengsel inntil 2 år.

Kontaktpersoner

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Kontakt oss

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig