AVCO logo

Hjem > Fagområder > 

Fast eiendom

De aller fleste vil i løpet av livet ha en befatning med fast eiendom, enten det er tale om eie, leie eller utvikling av eiendom. Fra kjøp og salg av eiendom til leiekontrakter, nabotvister og reguleringsplaner, er det nødvendig med juridisk bistand. AVCO har mange advokater med lang erfaring innen fast eiendom og bistår gjerne i din sak.

Fast eiendoms rettsforhold omhandler en rekke fagområder av ulik art. Vi i AVCO har den nødvendige kompetansen innen fast eiendom og bistår deg gjerne i din sak.

Våre advokater har solid og bred erfaring med rådgivning og tvisteløsning innenfor eiendomsretten. Tvister knyttet til fast eiendom er ofte en følelsesladet prosess. Dette har vi stor respekt og forståelse for, og har derfor som mål å løse eiendomssaker uten rettslig prosess. Dersom det likevel skulle være nødvendig med en avklaring i domstolen, vil våre advokater med prosedyreerfaring i eiendomssaker tilstrebe et best mulig resultat for deg eller din virksomhet.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende vurdering av din sak.

Vi har særskilt kompetanse knyttet til regelverket kommunen forvalter som plan- og bygningsmyndighet. Vi bistår både tiltakshaver, ansvarlig foretak, nabo og grunneier i alle ledd av prosessen.

Våre advokater innenfor fast eiendom bistår både kommuner, utbyggere og private i forbindelse med spørsmål knyttet til vei, vann, avløp og overvann. I spissen har vi advokat Karoline Robertson, som har opparbeidet seg særskilt kompetanse knyttet til disse rettsområdene.

Husleieloven regulerer leieforholdet mellom partene. Det kan ikke avtales eller gjøres gjeldende vilkår som er mindre gunstige for leieren enn det som følger av husleieloven. Avtalefriheten er noe større ved leie av lokale.

I Norge er borettslag og eierseksjonssameier praktiske måter å organisere boforhold på. I et borettslag kjøper du en andelsbolig med bruksrett, mens du i et eierseksjonssameie kjøper en selveierbolig.

Avhendingslova regulerer kjøp og salg av fast eiendom. Kontraktene kan i praksis inngås både muntlig og skriftlig. Ofte oppstår det spørsmål om kontrakt er inngått, og eventuelt på hvilke vilkår. Alminnelige kontraktsrettslige prinsipper står da sentralt.

De rettslige aspektene knyttet til fast eiendoms rettsforhold omhandler begreper som «eiendomsrett», «begrensede rettigheter», «rettsvern» «rådighetsbegrensninger» og «ekstinksjon».

I et eierseksjonssameie eier du boligen din. Eierseksjonsloven regulerer boforholdet, og er i utgangspunktet ufravikelig, som innebærer at lovens bestemmelser går foran eksempelvis vedtektene, årsmøtevedtak eller kontrakt.

Kontaktpersoner

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Send din problemstilling

Å sende inn din problemstilling til oss er helt uforpliktende. Vi må først se på din sak for å finne ut hvordan vi best kan hjelpe deg videre.

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig.

Du kan også ringe oss på telefon eller sende inn problemstilling via vår e-post. 

T: +47 21 09 59 95
E: kontakt@avco.no