Vei, vann, avløp og overvann

Våre advokater innenfor fast eiendom bistår både kommuner, utbyggere og private i forbindelse med spørsmål knyttet til vei, vann, avløp og overvann. I spissen har vi advokat Karoline Robertson, som har opparbeidet seg særskilt kompetanse knyttet til disse rettsområdene.

Overvann faller inn under forurensningslovens definisjon på avløpsvann. Som følge av klimaendringer med stadig hyppigere episoder med såkalt ekstremnedbør og styrtregn, har det etter hvert blitt en del særskilte juridiske reguleringer knyttet til overvann.

Regelverket knyttet til vann- og avløpsrett er spredt i ulike lover med tilhørende forskrifter. Dette har sin bakgrunn i at ansvar, oppgaver og myndighet er fordelt på ulike aktører, hvor den forvaltningsrettslige myndigheten også er organisert på ulike forvaltningsnivåer.

I praksis oppstår en rekke juridiske problemstillinger knyttet til opparbeidelse, bruk, drift og vedlikehold av vei, herunder spørsmål om opparbeidelsesplikt og krav til kommunal overtakelse av vei, krav om å sikre adkomst, veirett som servitutt, veglag og innpåkjøpsvederlag.

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Kontakt oss

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig