AVCO logo

Hjem > Fagområder > 

Overvann

Overvann faller inn under forurensningslovens definisjon på avløpsvann. Som følge av klimaendringer med stadig hyppigere episoder med såkalt ekstremnedbør og styrtregn, har det etter hvert blitt en del særskilte juridiske reguleringer knyttet til overvann.

Hva som regnes som overvann, er foreløpig ikke klart definert i lovverket. I praksis og i juridisk sammenheng har overvann blitt definert som vann som renner av på overflaten som følge av regn- og smeltevann.

Overvannshåndtering er et felles ansvar.

Det viktigste virkemiddelet for å håndtere overvann i forbindelse med utbygging er gode arealplaner med tydelige krav som tiltakshaver må forholde seg til ved realisering av sine utbyggingsplaner. Kommunen som planmyndighet har dermed et særskilt ansvar for å sikre god overvannshåndtering. Kommunen skal videre påse at det gjennomføres sårbarhetsanalyser (ROS-analyse), om nødvendig markere sårbare områder som hensynssoner. Område med fare, risiko eller sårbarhet for overvann ved ekstremnedbør kan og bør avmerkes i plan som hensynssone.

Tiltakshavers har det primære ansvar i byggesak for å sikre overvann. Dersom overvannshåndteringen viser seg å være mangelfull kan det være grunnlag for a trekke tilbake ferdigattesten for tiltaket. Det kan videre bli snakk om erstatningsansvar dersom mangelfull overvannshåndtering påfører annen eiendom eller bebyggelse skade og/eller ulemper.

Hvorvidt tiltakshaver kan pålegges å opparbeide flomveier eller overvannanlegg for å sikre avrenning av overvann vil i utgangspunktet bero på gjeldende planbestemmelser. Det samme gjelder hvilke krav til gjentaksintervall som skal legges til grunn.

Tiltakshavers ansvar og plikter knyttet til overvannshåndtering i byggesak er nærmere redegjort for i artikkel forfattet av advokat Karoline Robertson i kapittel 3 i boken Vann, Juss og Samfunn – rettigheter og regulering i utvikling. Boken ligger som «open access» via denne linken: https://press.nordicopenaccess.no/index.php/noasp/catalog/book/176

Overvann skal som det klare utgangspunktet håndteres på egen grunn. Dersom du som huseier fører overvann videre til naboeiendommen på en slik måte at det skaper skader og/eller ulemper for naboen, kan naboen fremsette krav om retting og erstatning etter naboloven.

Erstatningsansvar for overvannsskader kan også følge av forurensningsloven og vannressursloven.

Ta kontakt med oss dersom du har behov for å få vurdert juridiske problemstillinger knyttet til overvann, herunder:

  • Kommunens ansvar for overvann
  • Tiltakshavers ansvar for overvann
  • Overvann fra nabo
  • Ansvar for overvannsskader
  • Overvann fra vei

Kontaktpersoner

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Send din problemstilling

Å sende inn din problemstilling til oss er helt uforpliktende. Vi må først se på din sak for å finne ut hvordan vi best kan hjelpe deg videre.

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig.

Du kan også ringe oss på telefon eller sende inn problemstilling via vår e-post. 

T: +47 21 09 59 95
E: kontakt@avco.no