AVCO logo

Hjem > Aktuelt

Ansvar for bortledning av overvann i byggesak

«Klimaet er i endring» har blitt en stadig påminnelse, men ikke uten grunn. Hyppigere episoder med ekstremnedbør fører blant annet til større utfordringer knyttet til overvannshåndtering. Dette får særlig betydning for tiltakshavere som ønsker å føre opp ny bebyggelse.

Avledning av grunn- og overvann skal være sikret

Før oppføring av bygning blir godkjent, skal avledning av grunn- og overvann være sikret, jf. plan- og bygningsloven § 27-2 femte ledd. Dette er en presisering som kom inn i plan- og bygningsloven med virkning fra 1. juli 2017.

Endringen presiserer på hvilket tidspunkt i byggesaken avledning av overvann må være sikret, og innebærer at det ikke kan gis rammetillatelse til oppføring av bygning før grunn- og overvann er sikret. I praksis innebærer dette at håndtering av overvann må avklares før tiltaket er ferdig prosjektert.

Selv om tiltaket som sådant ikke er ferdig prosjektert, er det altså et krav om at grunn- og overvannshåndteringen er prosjektert ved innsendelsen av søknad om rammetillatelse. Kommunens vurdering av hva som i det enkelte tilfelle må avklares i forbindelse med rammetillatelsen skjer på bakgrunn av krav i arealplaner og/eller den dokumentasjon som tiltakshaver fremlegger i søknaden.

Kravet til «sikret» innebærer videre at tiltakshaver må skaffe seg privatrettslig rettigheter som anses nødvendige i det konkrete tilfelle. Det er for eksempel ikke uvanlig at annen manns grunn må benyttes for bortledning av grunn- og overvann. Tiltakshaver må da sørge for å få slike rettigheter, først og fremst ved avtale. Dersom de privatrettslige rettigheter ikke er sikret ved søknad om rammetillatelse, har kommunen hjemmel til å avslå søknaden.

Denne artikkelen gir ingen uttømmende forklaring på hvilket ansvar tiltakshaver har for bortledning av overvann i byggesaker, herunder hvordan dette ansvaret kan oppfylles på best mulig måte.

Har du spørsmål om overvannsproblematikk kan du gjerne ta kontakt med oss i AVCO. Ring 21 09 59 95 eller bruk kontaktskjemaet. 

Kontaktpersoner

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Send din problemstilling

Å sende inn din problemstilling til oss er helt uforpliktende. Vi må først se på din sak for å finne ut hvordan vi best kan hjelpe deg videre.

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig.

Du kan også ringe oss på telefon eller sende inn problemstilling via vår e-post. 

T: +47 21 09 59 95
E: kontakt@avco.no