AVCO logo

Hjem > Aktuelt

Egenandel for deg som boligkjøper – hva betyr det?

Etter avhendingsloven § 3-1 har boligen en mangel dersom den ikke samsvarer med de krav til kvalitet, utrustning og annet som følger av kjøpsavtalen. Skyldes ikke dette forhold på kjøperens side, kan kjøper rette en rekke krav mot selger. I de tilfeller hvor kjøper retter et økonomisk krav mot selger, har lovgiver nylig fastsatt en egenandel for kjøperen.

Størrelsen på boligkjøpers egenandel

Det følger av avhendingsloven § 3-1 fjerde ledd at kjøperen må dekke tap og kostnader ved mangler opp til et beløp på kr. 10 000.

Lovregelen trådte i kraft sammen med ny lov den 1. januar 2022, og gjelder kun for kjøpsavtaler som er inngått etter dette tidspunktet. Den nye egenandelen må ses i sammenheng med andre endringer i reglene om hva som utgjør en mangel, som nå legger et større mangelansvar på selgeren enn tidligere.

Egenandelen skal derfor gå i fradrag for kjøperens krav i de tilfeller der kostnader og tap samlet overstiger kr. 10 000. Krav som er under kr. 10 000, vil falle innenfor kjøpers egenandel og følgelig kan ikke kravet rettes mot selger.

Det er det samlede tapet som er avgjørende, dvs. at egenandelen ikke gjelder for hver eneste mangel som oppdages.

Enkelte unntak hvor boligkjøper ikke må betale egenandel

Egenandelen gjelder ikke for kjøpsavtaler der en bygning er solgt som ny. I disse tilfellene vil forholdet reguleres av bustadoppføringslova.

Kjøpers reelle økonomiske tap skal også legges til grunn i de tilfellene hvor det foreligger et vesentlig mislighold som gir grunnlag for å heve kjøpet.

Loven gjør også unntak for mangler som gjelder rettsmangler eller offentligrettslige båndleggelser som eksempelvis freding av eiendommen, jf. avhl. §§ 4-17 og 4-18. Disse tre unntakene er imidlertid ikke ufravikelige, som betyr at kjøper og selger kan avtale seg bort fra unntakene.

Oppsummering – egenandelen i praksis

Egenandelen resulterer i at kjøper selv må dekke utbedringskostnader for under kr. 10 000. Er utbedringskostnadene mer enn kr. 10 000, trekkes egenandelen fra det totale kravet til kjøper.

Et praktisk eksempel kan illustreres på følgende måte:

Kjøper har avdekket en vannlekkasje i boligen, og utbedringstiltak koster kr. 15 000. Kjøper har rett på kr. 5 000 i prisavslag fra selger.

Er utbedringskostnaden derimot kr. 9 900, har kjøper ikke et krav mot selger, med mindre forholdet rammes av lovens unntak.

Den nye lovregelen deler derfor risikoen etter et boligkjøp mellom selger og kjøper, og særlig når det kommer til feil og mangler som ikke er spesielt dyre å reparere.

Kontaktpersoner

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Kontakt oss

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig