AVCO logo

Hjem > Fagområder > 

Vann- og avløpsrett

Regelverket knyttet til vann- og avløpsrett er spredt i ulike lover med tilhørende forskrifter. Dette har sin bakgrunn i at ansvar, oppgaver og myndighet er fordelt på ulike aktører, hvor den forvaltningsrettslige myndigheten også er organisert på ulike forvaltningsnivåer. Innenfor vann- og avløpsretten kan det derfor være hensiktsmessig å skille på reguleringen knyttet til henholdsvis det offentligrettslige og privatrettslige regelverket.

Reguleringen knyttet til vann- og avløp i offentlig sammenheng finnes i all hovedsak i plan- og bygningsloven med tilhørende byggteknisk forskrift, forurensingsloven med tilhørende forurensningsforskrift, vannressursloven og lov om kommunale vass- og avløpsanlegg.

Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg regulerer blant annet eierskap til nye vann og avløpsanlegg og fastsetter de overordnede rammene for fastsettelse og innkreving av gebyr knyttet til vann og avløp. Ved innkreving av kommunale vann- og avløpsgebyr står selvkostprinsippet sterkt og kommunen har stor frihet til å utforme sjablongmessige regler i lokale forskrifter.

I plan- og bygningsloven finnes bestemmelser om opparbeidelsesplikt for offentlig vann- og avløpsanlegg, som kommunen i utgangspunktet skal overta til drift og vedlikehold ved ferdigstillelse, og refusjonskrav knyttet til utbyggingen. Videre stilles det krav om å sikre ny bebyggelse vann og avløp, hvor det ofte oppstår spørsmål om å ha eller legge vann- og avløpsledninger på annen manns grunn. Videre oppstilles en tilknytningsplikt til offentlig hovedledninger for vann- og avløp, men med unntak.

Forurensingsloven stiller blant annet krav til utslippstillatelse fra avløpsrenseanlegg og lovfester et objektivt erstatningsansvar for eier av avløpsanlegg. Planlegging og gjennomføring av vann- og avløpsanlegg etter plan- og bygningsloven.

Ta kontakt med våre advokater dersom du har spørsmål om den rettslige reguleringen knyttet til vann og avløp, herunder spørsmål om:

  • Opparbeidelsesplikt og krav til kommunal overtakelse av vann- og avløpsanlegg
  • Krav om å sikre vann og avløp
  • Tilknytningsplikt med unntak
  • Offentlig eierskap til vann- og avløpsanlegg
  • Vann- og avløpsgebyr
  • Selvkostprinsippet
  • Utslippstillatelse
  • Erstatningsansvar for eier av avløpsanlegg – forurensningsloven

Kontaktpersoner

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Send din problemstilling

Å sende inn din problemstilling til oss er helt uforpliktende. Vi må først se på din sak for å finne ut hvordan vi best kan hjelpe deg videre.

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig.

Du kan også ringe oss på telefon eller sende inn problemstilling via vår e-post. 

T: +47 21 09 59 95
E: kontakt@avco.no