AVCO logo

Hjem > Fagområder > 

Forretningsjus

Forretningsjus omfatter et stort omfang av rettsområder som angår selskaper, foreninger, stiftelser og andre næringsdrivendes virksomhet.

For å drive et foretak på en effektiv måte, er det viktig å ha kjennskap til reglene på området og etterleve disse. Alternativet kan bli kostnadskrevende. Kjente problemstillinger innen forretningsjus er aksjonæravtaler, kjøp og salg av virksomhet og selskaper. Videre oppstår det hyppig spørsmål om selskapsorganers ansvar, herunder styreansvar, og oppløsning og avvikling av selskap.

Aksjonæravtaler regulerer nærmere det innbyrdes forholdet mellom aksjeeiere i et selskap. I aksjonæravtalen vil aksjonærenes rettigheter og plikter reguleres, herunder retten til utbytte, valg av styre, overdragelse og utstedelse av aksjer, kapitalforhøyelse, konkurranseforbud og mislighold.

Et aksjeselskap kan når som helst vedta å forhøye aksjekapitalen. Kapitalforhøyelsen vedtas som hovedregel av generalforsamlingen etter forslag fra styret. Det er ingen begrensning i hvor liten eller stor kapitalforhøyelsen kan være.

Kontraktsrett regulerer inngåelse av kontrakter/avtaler og fastleggelse av kontraktenes innhold.
Hvis en kontraktspart ikke overholder avtalen, foreligger det et kontraktsbrudd (mislighold). Motparten kan da gjøre misligholdsbeføyelser gjeldende.

En avtale kan inngås på mange måter. Etter norsk rett er muntlige avtaler like bindende som skriftlige, med mindre annet følger lov, avtale eller mellom partene.

Når en avtale er muntlig, er det vanskelig å bevise hva partene har avtalt. Vi anbefaler derfor alltid å nedfelle avtalepunktene i en skriftlig kontrakt som underskrives av samtlige parter. En klar og tydelig skriftlig avtale, minimerer også risikoen for at det senere skal oppstå konflikter mellom partene.

Ved salg av virksomhet, ønsker kjøper ofte å gjennomføre en selskapsgjennomgang (due diligence) av selskapet. En selskapsgjennomgang gjennomføres for å undersøke virksomhetens tilstand og for å samle inn informasjon, utover det som allerede følger av offentlige opplysninger.

Godt forarbeid ved opprettelse av virksomheten din kan spare deg for mye arbeid siden. Valg av organisasjonsform – for eksempel om du skal organisere bedriften din som aksjeselskap, ansvarlig selskap eller enkeltpersonforetak, og etablering av et godt rammeverk – er sentralt.

Styreansvar foreligger når styrets medlemmer holdes personlig erstatningsansvarlige for handlinger eller unnlatelser på selskapets vegne. For å komme i ansvar må styremedlemmet forsettlig eller uaktsomt ha misligholdt sine plikter som følge av loven, vedtekter, styreinstruks e.l.

En sentral del av vår rådgivning under forretningsjus gjelder transaksjoner – enten det gjelder kjøp og salg av selskaper (oppkjøp og «exit»), omorganiseringer i form av restruktureringer som fisjoner og fusjoner, eller annen omdanning og generasjonsskifter.

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Kontakt oss

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig