AVCO logo

Hjem > Fagområder > 

Skatt og avgift

Skatt- og avgift er et komplekst område hvor regelverket endres i takt med nye statsbudsjetter og politiske endringer. Mange skatte- og avgiftsrettslige spørsmål krever derfor faglig innsikt og erfaring. AVCO tilbyr spesialkomptanse i skatte- og avgiftsrettslige spørsmål.

Internasjonale rettsregler som skatteavtaler og EØS-retten danner viktige baktepper når skattesubjektet eller skatteobjektet har en internasjonal tilknytning. Skatt og avgift er kostnader, og det kan være store besparelser å hente ved å vurdere skatteeffektene av en disposisjon du planlegger. Store besparelses kan også hentes ved å i det hele tatt få avklart skatteposisjonene dine.

Vi bistår i saker overfor skattemyndighetene, både i den administrative klagebehandlingen og ved prosedyre for de alminnelige domstoler. Vi bistår også med rådgivning i forbindelse med:

  • transaksjoner
  • skattemelding- og endringsmeldinger
  • bokettersyn
  • innflytting og utflytting
  • rådgivning i forbindelse med skatt av fast eiendom.

Aurlien Vordahl og Co Advokatfirma har bred erfaring innen skatt og avgift. Ta kontakt med oss for en uforpliktende vurdering av din sak.

Inntekt og formue av virtuell valuta er skattepliktig. Virtuell valuta rapporteres ikke automatisk til Skatteetaten. Det innebærer at du selv må oppgi opplysninger om din beholdning i skattemeldingen.

Ved endring av skattemessig bosted er det flere forhold du bør være oppmerksom på. Det er ikke nok å flytte adresse. Du kan bare oppholde deg i Norge i begrenset tid, og du kan ikke disponere bolig i Norge. Skatteplikt på urealisert aksjegevinst kan også bli aktuelt.

Hver person har sitt eget skattekort. Skattekortet er et elektronisk dokument som viser hvor mye skatt din arbeidsgiver skal trekke fra lønnen din før den blir utbetalt til deg. Skattekortet blir sendt ut hver desember og gjelder for det kommende året.

AVCO bistår både arbeidsgiver og arbeidstager i skattespørsmål knyttet til arbeidsforhold. Relevante problemstillinger vi arbeider med er beskatning ved utøvelse av opsjoner, skatt ved senere salg av aksjer, insentivmodeller, tilknytningsformer (ansatt/konsulent mv.), inn- og utleie.

Skattespørsmål står sentralt ved etablering av virksomhet, ved omorganiseringer som omdanning, fusjon og fisjon, samt transaksjoner som kjøp og salg av virksomheter. Skatt er også sentralt ved egenkapitaltransaksjoner.

Kontroller, tidligere kalt bokettersyn, av selskap fra skattemyndighetene kan gjennomføres både varslet og uanmeldt. For alle tilfeller vil det oppleves som stressende for virksomhetens ledelse at en slik kontroll utføres.

Arbeid, virksomhet og eierskap over landegrensene reiser særlige skattemessige problemstillinger. For virksomheter og privatpersoner, er det vesentlig å unngå dobbeltbeskatning, hvilket vil si at samme inntekt eller formue skattlegges i flere stater.

Generasjonsskifter krever nøye planlegging og kan involvere selskapsrettslige, eiendomsrettslige og arve- og familierettslige vurderinger. I alle tilfeller er vurdering av sakens skattemessige sider sentral, selv om det per i dag ikke er arveavgift eller arveskatt.

Fast eiendom og skatt reiser mange spørsmål for de som eier fast eiendom, enten det er privatpersoner eller selskap/bedrifter. Skatt får både betydning ved eierskap (f.eks. formuesbeskatning og eiendomsskatt på primærbolig, sekundærbolig og næringseiendom/anlegg) og utleie.

Kontaktpersoner

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Send din problemstilling

Å sende inn din problemstilling til oss er helt uforpliktende. Vi må først se på din sak for å finne ut hvordan vi best kan hjelpe deg videre.

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig.

Du kan også ringe oss på telefon eller sende inn problemstilling via vår e-post. 

T: +47 21 09 59 95
E: kontakt@avco.no