Strafferett

Strafferett er betegnelsen på det rettsområdet som befatter seg med lovbrudd og straff. Det innebærer læren om normer for opptreden i samfunnet som anses som et straffbart lovbrudd og de reaksjoner som blir konsekvensene av brudd på normene.

Straff er definert som et onde som påføres lovbryteren, for at det skal føles som et onde. Straffens grunnleggende formål er å hindre uønsket atferd, og å styre borgernes atferd i ønsket retning.

Strafferetten deles gjerne i to deler, alminnelig strafferett og spesiell strafferett. I den alminnelige strafferetten behandles regler som er felles for alle straffebud, herunder bestemmelser om skyld, straffrihetsgrunner, tilregnelighet, forsøk, medvirkning, påtaleregler, foreldelse, regler om straffutmåling med mer. I den spesielle strafferetten finner man de enkelte straffebud, det vil si beskrivelse av de handlinger eller unnlatelser som er belagt med straff.

For det tilfelle du har utført en straffbar handling har du rett til å bli bistått av en forsvarer. Dersom du er fornærmet i en straffesak vil du kunne ha rett på bistandsadvokat. I mange saker vil kostnadene til forsvarer og bistandsadvokat dekkes av det offentlige.

Personer som har blitt utsatt for en straffbar handling får status som fornærmet i en straffesak. Dette utløser en rett til bistandsadvokat. Bistandsadvokatens rolle er å bistå og ivareta den fornærmedes interesser.

Personer som mistenkes for å ha begått en straffbar handling har rett til å la seg bistå av en forsvarer av eget valg på ethvert stadium av straffesaken. Dette gjelder uavhengig av om personen har status som mistenkt, siktet eller tiltalt.

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Kontakt oss

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig