Forsvarer

Personer som mistenkes for å ha begått en straffbar handling har rett til å la seg bistå av en forsvarer av eget valg på ethvert stadium av straffesaken. Dette gjelder uavhengig av om personen har status som mistenkt, siktet eller tiltalt.

Forsvarerens rolle er å fremme de argumenter som taler for den mistenktes uskyld eller formildende omstendigheter. Det er forsvarerens oppgave å utfordre påtalemyndighetenes bevis, stille kritiske spørsmål og sikre klienten en rettferdig rettergang. Forsvareren skal aktivt jobbe for å sikre at mistenktes interesser ivaretas gjennom sakens behandling og sikre at klientens menneskerettigheter respekteres.

Forsvareren vil hjelpe deg gjennom hele sakens gang, fra avhør og frem til saken enten henlegges eller til den er gjennomført i retten. En forsvarers arbeid vil for eksempel gå ut på å forberede klientens forsvar, delta i politiavhør, begjære ytterligere etterforskningsskritt, få innsyn i og gjennomgå dokumentene i saken og eventuelt delta under rettssaken. For det tilfelle at saken henlegges vil forsvareren kunne bistå med å vurdere og eventuelt fremme erstatningskrav for urettmessig straffeforfølgelse.

Ved de fleste lovovertredelser har personer krav på oppnevning av forsvarer på det offentliges bekostning. Det betyr at det offentlige dekker kostnadene til forsvarerbistanden. Vi anbefaler deg til å ta kontakt med en advokat så tidlig i prosessen som mulig og før du går i politiavhør.

Våre advokater har solid kompetanse og erfaring som forsvarere i straffesaker. Om du har status som mistenkt, siktet eller tiltalt i en straffesak og har behov for forsvarer kan du kontakte oss for en uforpliktende samtale om din sak.

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Kontakt oss

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig