AVCO logo

Hjem > Aktuelt

Lovendring: Ny type kombinasjonsstraff for mindreårige

Fra og med 01.09.24 vil en ny lovendring tre i kraft som gir domstolene mulighet til å kombinere ungdomsstraff med inntil seks måneders ubetinget fengsel for lovbrytere som var mellom 15 og 18 år på gjerningstidspunktet. Dette representerer en helt ny type kombinasjonsstraff tilpasset mindreårige lovbrytere.

Fengsling og ungdomsstraff – kombinasjonsstraff

Når domstolene skal ilegge unge lovbrytere en straff finnes det flere typer straffereaksjoner som kan benyttes – bl.a. fengelstraff (ubetinget fengsel) og ungdomsstraff. Fengsling av lovbrytere under 18 år skal brukes som «siste utvei» og «for et kortest mulig tidsrom», i tråd med Barnekonvensjonen som er en del av norsk lov. Likevel har domstolene muligheten til idømme ungdom fengelsstraff når det er «særlig påkrevd», men terskelen er høy.

Ungdomsstraff er en reaksjonsform i frihet med oppfølging for ungdom som begår gjentatte og/eller alvorlige lovbrudd. Det skal være et alternativ til ubetinget fengsel, slik at det hittil ikke har vært mulig for domstolene å kombinere disse to straffereaksjonene.

Lovendringen som trer i kraft 01.09.24, åpner imidlertid opp for å kunne kombinere ungdomsstraff med inntil seks måneders fengsel. Kombinasjonsstraffen er dermed en helt ny type straff for unge lovbrytere.

Litt om selve lovendringen – særlig formålet

Et formål med lovendringen er å forbedre og tilrettelegge for mer hensiktsmessige straffereaksjoner for unge lovbrytere. I visse tilfeller kan det være mer treffende å idømme en kombinasjonstraff med ungdomsstraff og fengsel, noe domstolene nå får mulighet til.

Endringen åpner bl.a. for å illegge strengere straff enn kun ungdomsstraff i mer alvorlige saker innenfor ungdomsstraffens virkeområde, og forutsatt at det straffbare forholdet kvalifiserer til fengsel. Det er også et krav at hensynet til straffens formål med tyngde taler mot at hele reaksjonen skal utføres i frihet.

Domstolene skal bruke lovendringen til å vurdere om kombinasjonsstraff er til barnets beste, ut fra den konkrete saken og bl.a. individuelle hensyn. I tillegg opprettholdes den strenge terskelen for å fengsle barn.

Lovendringen gir domstolene økt fleksibilitet i saker mellom ungdomsstraff og ubetinget fengsel, med formål om å gi en mer treffsikker reaksjon og skal ikke bidra til å øke antallet unge som fengsles. Domstolene skal derfor bruke den nye adgangen med forsiktighet.

Endringen vil primært omfatte saker hvor unge i dag bare idømmes ubetinget fengsel, samt de tilfeller i øvre sjikt av virkeområdet for ungdomsstraff, hvor det tidligere kun kunne reageres med ungdomsstraff.

Vil du vite mer om lovendringen eller trenger du bistand?

Vi i AVCO holder oss til enhver tid oppdaterte på lovendringer og har bred erfaring med straffesaker som involverer unge lovbrytere. Hvis du har spørsmål eller trenger bistand, kan du kontakte en av våre strafferettsadvokater direkte eller bruke vårt kontaktskjema.

Nyttige lenker:

Kontaktpersoner

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Send din problemstilling

Å sende inn din problemstilling til oss er helt uforpliktende. Vi må først se på din sak for å finne ut hvordan vi best kan hjelpe deg videre.

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig.

Du kan også ringe oss på telefon eller sende inn problemstilling via vår e-post. 

T: +47 21 09 59 95
E: kontakt@avco.no