AVCO logo

Hjem > Aktuelt

Besøksforbud som beskyttelse

Opplever du at noen jevnlig plager eller truer deg? Eller er du bekymret for egen sikkerhet og redd for at noen skal skade deg? I slike tilfeller kan det være grunnlag for besøksforbud.

Hva er et besøksforbud

Besøksforbud er et forebyggende beskyttelsestiltak som påtalemyndigheten har kompetanse til å beslutte. Det innebærer at den besøksforbudet retter seg mot/mistenkte kan forbys å oppholde seg på et bestemt sted, forfølge, oppsøke eller på annen måte kontakte den som har bedt om besøksforbud/fornærmede. Enhver form for kontakt, enten direkte eller indirekte gjennom tredjepersoner, via brev, telefon eller sosiale medier, blir ulovlig.

Hvis den mistenkte bor sammen med personen som skal beskyttes, for eksempel ektefelle eller barn, kan også personen forbys å oppholde seg i eget hjem.

Hva skal til for å få besøksforbud

For å få innvilget besøksforbud må det blant annet være «grunn til å tro» at personen vil begå en straffbar handling, forfølge, krenke en annen fred, eller begå ordensforstyrrelser som er særlig belastende for en annen person. Det kreves ikke sannsynlighetsovervekt, men det må være snakk om «nærliggende og reell risiko» for at en av de nevnte handlingene vil skje. Vurderingen baseres blant annet på tidligere hendelser, trusler og andre relevante forhold.

I tillegg må det være forholdsmessig, som typisk betyr at det må være nødvendig og egnet. Det tas utgangspunkt i fornærmedes behov for beskyttelse, men i hvor stor grad forbudet vil påvirke den mistenkte er også en del av vurderingen.

Om prosessen

Hvis du ønsker et besøksforbud, må du kontakte politiet for å gi en forklaring/begrunnelse. Dette skjer ofte ved anmeldelse eller i forbindelse med en straffesak. Selv om en straffesak henlegges, kan du fremdeles få besøksforbud.

Noen ganger velger den som trenger beskyttelse av ulike grunner å ikke anmelde personen, men det er viktig å vite at anmeldelse ikke er påkrevd for å få et besøksforbud. Det kan ilegges etter en fremsatt begjæring fra fornærmede, hvor politiet oppretter en undersøkelsessak eller en «sak utenfor straffesak».

En avgjørelse om besøksforbud skal i utgangspunktet treffes raskt, men dette kan variere blant annet ut fra sakens art og karakter, samt etterforskningstaktiske grunner.

Partene skal bli informert om beslutningen. Hvis den som ber om besøksforbud får avslag, eller personen forbudet rettes mot er uenig, kan begge ta saken inn for retten. Gjelder besøksforbudet i eget hjem, skal det alltid overprøves. Dersom beslutningen bringes inn for domstolene, skal påtalemyndigheten så vidt mulig innen 5 dager oversende saken til retten.

I et rettsmøte har begge parter rett til å møte og uttale seg, men det er ikke pålagt. Har fornærmede en bistandsadvokat, er det nokså vanlig at advokaten deltar i rettsmøtet uten den fornærmede. Bistandsadvokaten vil da ivareta den fornærmedes interesser. Retten gjør en selvstendig vurdering, og avgjørelsen kan ankes.

Et eventuelt avslag vil ikke være til hinder for at det på et senere tidspunkt kan være grunnlag for besøksforbud. Hvis situasjonen utvikler seg, kan man be påtalemyndigheten om en fornyet vurdering.

Varighet

Et besøksforbud er tidsbestemt og kan vare opptil ett år av gangen. Varigheten vurderes konkret i hver sak, men det skal ikke vare lenger enn nødvendig. Et besøksforbud i eget hjem er mer inngripende, noe som gjør at det skal mer til for å få det, og at det kun kan vare opptil 3 måneder av gangen.

Når tidsperioden for besøksforbudet utløper, opphører det automatisk. Om det fremdeles er behov for beskyttelse, bør man kontakte påtalemyndigheten i god tid før utløpet og be om forlengelse, noe som kan resultere i et nytt besøksforbud.

Brudd på besøksforbud

Det er straffbart å bryte et besøksforbud. At det er straffbart, er noe av det som gjør det til et effektivt beskyttelsesmiddel. Det kan ha en preventiv effekt, i den forstand at dersom besøksforbudet brytes, kan det føre til pågripelse og i alvorlige tilfeller kan vedkommende bli varetektsfengslet. Bruddene i seg selv kan også resultere i bøter eller fengselsstraff.

Advokatbistand

I saker om besøksforbud er det ofte en fordel å ha advokat. Det anbefales å kontakte advokat så tidlig som mulig for vurdering av en anmeldelse og bistand i forbindelse med begjæring av besøksforbud. En advokat vil også kunne bistå i den videre prosessen med oppfølging av etterforskningsskritt og eventuelle brudd på besøksforbud.

I enkelte tilfeller har man automatisk rett til å få dekket advokatutgifter av det offentlige og til å få oppnevnt en bistandsadvokat, bant annet ved besøksforbud i eget hjem og i straffesaker som involverer brudd på besøksforbud.

Ved å ta kontakt med en av våre strafferettsadvokater kan vi raskt avklare om du har rett på bistandsadvokat. Du vil da få råd og veiledning hele veien, og dine rettigheter og behov vil bli ivaretatt på best mulig måte.

Andre beskyttelsestiltak

Et besøksforbud kan i flere tilfeller blant annet bidra til å roe ned en uønsket situasjon og skape mer trygghet, men ved mer alvorlige trusler og der det er sterk bekymring rundt egen sikkerhet osv., vil ikke besøksforbud gi tilstrekkelig beskyttelse. Det vil da kunne være nødvendig med andre beskyttelsestiltak, som for eksempel voldsalarm, omvendt voldsalarm, kode 6/sperret adresse osv. Flere av våre strafferettsadvokater har erfaring i forhold til ivaretakelse av fornærmede som lever på sperret adresse.

Ta gjerne direkte kontakt med en av våre strafferettsadvokater eller bruk vårt kontaktskjema dersom du har spørsmål eller ønsker bistand.

Kontaktpersoner

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Kontakt oss

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig