AVCO logo

Hjem > Aktuelt

Besøksforbud som beskyttelse

Opplever du at noen jevnlig plager eller truer deg? Eller er du bekymret for egen sikkerhet og redd for at noen skal skade deg? I slike tilfeller kan det være grunnlag for besøksforbud.

Hva er et besøksforbud

Besøksforbud er et forebyggende beskyttelsestiltak som påtalemyndigheten har kompetanse til å beslutte. Det innebærer at den besøksforbudet retter seg mot/mistenkte kan forbys å oppholde seg på et bestemt sted, forfølge, oppsøke eller kontakte den som har bedt om besøksforbud/fornærmede. Enhver form for kontakt, enten direkte eller indirekte gjennom tredjepersoner, via brev, telefon eller sosiale medier, blir ulovlig.

Hvis den mistenkte bor sammen med personen som skal beskyttes, for eksempel ektefelle eller barn, kan også personen forbys å oppholde seg i eget hjem.

Hva skal til for å få besøksforbud

For å få innvilget besøksforbud må det bl.a. være «grunn til å tro» at personen vil begå en straffbar handling, forfølge, krenke en annen fred, eller begå ordensforstyrrelser som er særlig belastende for en annen person. Det kreves ikke sannsynlighetsovervekt, men det må være snakk om «nærliggende og reell risiko» for at en av de nevnte handlingene vil skje. Vurderingen baseres bl.a. på tidligere hendelser, trusler og andre relevante forhold.

I tillegg kreves forholdsmessig, som typisk betyr at det må være nødvendig og egnet. Vurderingen tar utgangspunkt i fornærmedes beskyttelsesbehov, men også i hvor stor grad forbudet vil påvirke den mistenkte vurderes.

Om prosessen

Hvis du ønsker et besøksforbud, må du kontakte politiet for å gi en forklaring. Det skjer ofte ved anmeldelse eller i forbindelse med en straffesak. Selv om en straffesak henlegges, kan du fremdeles få besøksforbud.

Noen ganger velger den som trenger beskyttelse av ulike grunner å ikke anmelde personen, men det er viktig å vite at anmeldelse ikke er påkrevd. Et besøksforbud kan ilegges etter en begjæring fra fornærmede, hvor det opprettes en undersøkelsessak eller en «sak utenfor straffesak».

Partene skal alltid bli informert om beslutningen. Hvis den som ber om besøksforbud får avslag, eller personen forbudet rettes mot er uenig, kan begge ta saken inn for retten. Gjelder besøksforbudet i eget hjem, skal det alltid overprøves. Dersom beslutningen bringes inn for domstolene, skal påtalemyndigheten så vidt mulig innen 5 dager oversende saken til retten.

I et rettsmøte har begge parter rett til å møte og uttale seg, men det er ikke pålagt. Har fornærmede en bistandsadvokat, er det ganske vanlig at advokaten deltar i rettsmøtet uten fornærmede. Bistandsadvokaten vil ivareta klientens interesser. Retten gjør en selvstendig vurdering, og avgjørelsen kan ankes.

Et eventuelt avslag hindrer ikke senere besøksforbud. Ved utvikling kan man be påtalemyndigheten om en fornyet vurdering.

Varighet

Et besøksforbud er tidsbestemt og kan vare opptil ett år av gangen. Varigheten vurderes konkret i hver sak, men det skal ikke vare lenger enn nødvendig. Et besøksforbud i eget hjem er mer inngripende, som gjør at det skal mer til å få det og det kan kun vare opptil 3 måneder.

Besøksforbudet opphører automatisk ved tidsperiodens slutt. Ved behov for forlengelse bør man kontakte påtalemyndigheten før utløpet, som kan føre til et nytt besøksforbud.

Brudd på besøksforbud

Det er straffbart å bryte et besøksforbud. At det er straffbart, er noe av det som gjør det til et effektivt beskyttelsesmiddel. Det kan ha en preventiv effekt, i den forstand at dersom besøksforbudet brytes, kan det føre til pågripelse og i alvorlige tilfeller kan vedkommende bli varetektsfengslet. Brudd på besøksforbud kan i seg selv også resultere i bøter eller fengselsstraff.

Advokatbistand

Ved saker om besøksforbud anbefales det å ha en advokat. Ta gjene kontakt tidlig for vurdering av anmeldelse og bistand med begjæring av besøksforbud. En advokat bistår gjennom prosessen med løpende råd, veiledning og ivaretar dine rettigheter.

Noen har automatisk rett til offentlig dekning av advokatutgifter og oppnevnt bistandsadvokat, bl.a. ved besøksforbud i hjemmet og i straffesaker knyttet til besøksforbud. Våre strafferettsadvokater kan raskt avklare din rett til bistandsadvokat.

Andre beskyttelsestiltak

Et besøksforbud kan bl.a. roe ned en uønsket situasjon og skape mer trygghet, men ved alvorlige trusler og sterk bekymring rundt egen sikkerhet osv., vil ikke besøksforbud være tilstrekkelig. Det vil da kunne være nødvendig med andre beskyttelsestiltak, som for eksempel voldsalarm, omvendt voldsalarm eller kode 6/sperret adresse. Våre strafferettsadvokater har erfaring med fornærmede som lever på sperret adresse.

Ta kontakt med en av våre strafferettsadvokater eller bruk vårt kontaktskjema dersom du har spørsmål eller ønsker bistand.

Kontaktpersoner

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Send din problemstilling

Å sende inn din problemstilling til oss er helt uforpliktende. Vi må først se på din sak for å finne ut hvordan vi best kan hjelpe deg videre.

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig.

Du kan også ringe oss på telefon eller sende inn problemstilling via vår e-post. 

T: +47 21 09 59 95
E: kontakt@avco.no