AVCO logo

Hjem > Fagområder > 

Straffereaksjoner

Dersom retten kommer til at den tiltalte er skyldig i å ha begått det påståtte straffbare forholdet, skal det også utmåles en straff. Det finnes en rekke ulike straffereaksjoner og hvilken straff man blir tilkjent avhenger av en rekke faktorer, som blant annet hvilket straffebud som er overtrådt, skadens størrelse, grad av skyld og andre individuelle faktorer.

Straffeutmålingen innebærer også å fastsette lengden eller omfanget av straffen og hvorvidt dommen er betinget eller ubetinget. Ved en betinget dom blir straffegjennomføringen utsatt og frafaller innen en fastsatt tid dersom fastsatte betingelser er oppfylt, for eksempel en prøvetid der den tiltalte skal avstå fra kriminalitet.

De ulike straffereaksjonene man kan bli møtt med er bot i form av forenklet forelegg eller ordinært forelegg, samfunnsstraff/ungdomsstraff, fotlenkesoning og betinget og ubetinget fengselsstraff.

Forelegg er en praktisk reaksjon for såkalte masseovertredelser, og krever hjemmel i en særlov, eksempelvis vegtrafikkloven eller tolloven. Denne straffereaksjonen benyttes særlig ved mindre alvorlige overtredelser og den skyldige gjør som regel opp for seg på stedet. Dette gjelder eksempelvis der noen har kjørt over fartsgrensen, eller der man har tatt med for mye i tollen. Et forelegg kan også gis som et alternativ til å reise tiltale ved domstolene ved andre type lovovertredelser, hvor påtalemyndigheten oversender et skriftlig tilbud til den siktede om å godta den straffen som er foreslått.

Samfunnsstraff er et ofte benyttet alternativ til fengselsstraff, som går ut på at den skyldige skal gjennomføre et visst antall timer med samfunnsnyttig arbeid. Dette kan eksempelvis bestå i arbeid for frivillige organisasjoner, skoler, kirker og lignende, ofte i kombinasjon med behandling, samtaler og megling. Samfunnsstraff strekker seg fra et minimum på 30 timer til et maksimalt tak på 420 timer. Dersom den domfelte ikke gjennomfører samfunnsstraffen vil vedkommende måtte sone dommen som fengselsstraff, som fastsettes som en subsidiær straff ved siden av samfunnsstraffen.

Fengselsstraff innebærer som navnet tilsier at den domfelte må sone i en fengselsanstalt i et visst tidsrom. Fengselsstraff kan som nevnt fastsettes som betinget eller ubetinget, hvor betinget fengselsstraff innebærer en utsettelse av fullbyrdelsen av straffen på visse vilkår. Dersom den domfelte blir tilkjent ubetinget fengsel, innebærer det at vedkommende må sone straffen. Det finnes imidlertid muligheter for å bli sluppet ut på prøve når vedkommende har sittet fengslet to tredjedeler av den pådømte straffen.

Et alternativ til fengselsstraff er fotlenke, som den domsfelte kan søke om dersom det er blitt tilkjent ubetinget fengelsstraff som er på mindre enn fire måneder.

Kontaktpersoner

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Kontakt oss

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig