AVCO logo

Hjem > Aktuelt

Jobbintervju – hva er arbeidssøker pliktig å opplyse om?

I et jobbintervju ønsker du naturligvis å vise arbeidsgiver den beste utgaven av deg selv. Det kan være visse opplysninger du ønsker eller ikke ønsker å fortelle til din potensielle nye arbeidsgiver. Samtidig må du være klar over hva du er pliktig til å opplyse om. Må du for eksempel opplyse om at du ble sagt opp av din forrige arbeidsgiver på grunn av en konflikt på arbeidsplassen? Høyesterett behandlet i HR-2021-605-A fra 2021 en sak som omhandlet nettopp dette.

Vi gjør her rede for de viktigste utgangspunktene for arbeidssøkers opplysningsplikt under en ansettelsesprosess.

Skrevet av:

Begrensinger for hva arbeidsgiver kan spørre om

Under et jobbintervju eller en ansettelsesprosess må arbeidsgiver gjøre en vurdering av om arbeidssøkeren er egnet for stillingen eller ikke. For å kunne gjøre denne vurderingen er det visse opplysninger arbeidsgiver ønsker å innhente.

Arbeidsgiver kan likevel ikke spørre deg om hva som helst. Det finnes noen lovfestede begrensninger for hva arbeidsgiver kan innhente av opplysninger før ansettelse. Arbeidsgiver kan for eksempel ikke spørre deg om livssyn, etnisitet, graviditet, funksjonsnedsettelser eller seksuell orientering, jf. likestillings- og diskrimineringsloven). Arbeidsgiver kan heller ikke kreve at du fremlegger politiattest. jf. politiregisterloven), med mindre det foreligger lovhjemmel for det. Det foreligger for eksempel hjemmel for innhenting av politiattest for skole- og barnehageansatte.

Utover disse lovfestede begrensningene står arbeidsgiver relativt fritt til å stille spørsmål under et jobbintervju. Og hovedregelen er at det er arbeidsgiver som er ansvarlig for å stille de spørsmålene som er relevante for stillingen, ikke arbeidssøker. Det vil si at du som arbeidssøker ikke nødvendigvis plikter å opplyse om forhold ved deg selv dersom arbeidsgiver ikke etterspør det.

Hva arbeidssøkeren plikter å opplyse om

Det er likevel visse opplysninger du plikter å gi arbeidsgiver selv når det ikke stilles spørsmål ved det i et jobbintervju. Det gjelder i all hovedsak de opplysninger som er av direkte betydning for din egnethet for stillingen. Det vil for eksempel være av direkte betydning for din egnethet om du behersker engelsk, dersom stillingen i stor grad innebærer kommunikasjon på engelsk.

Arbeidssøkers opplysningsplikt er ikke lovfestet, men den bygger på den generelle lojalitetsplikten som gjelder mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. I alle kontraktsforhold gjelder det en alminnelig lojalitetsplikt mellom partene, også i et arbeidskontraktsforhold. Plikten til lojalitet tar utgangspunkt i hva arbeidsgiver og arbeidstaker har rimelig grunn til å forvente av hverandre, og hvilke hensyn de plikter å ta til hverandre.

I lojalitetsplikten ligger blant annet utgangspunktet om at du som arbeidssøker ikke kan gi direkte villedende opplysninger om deg selv eller tidligere arbeidsforhold. Det betyr derimot ikke at du uansett er pliktig til å opplyse om en konflikt på tidligere arbeidsplass for eksempel. Opplysningsplikten gjelder da når opplysninger om konflikten vil ha direkte betydning for din egnethet for stillingen. Det foreligger dermed ingen generell plikt for arbeidssøker til å opplyse om alle forhold ved tidligere ansettelser.

Det er viktig å trekke frem at du som arbeidssøker har en rett til å hovedsakelig trekke frem de opplysninger som taler til din fordel. Husk bare på at du er pliktig til å opplyse om de forhold som har direkte betydning for stillingen, og at du ikke kan gi direkte villedende informasjon.

Kontaktpersoner

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Kontakt oss

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig