AVCO logo

Hjem > Aktuelt

Reklamasjon og foreldelse – et tosporet system

Artikkelen gir et overordnet innblikk i reklamasjons- og foreldelsesfristene som gjelder for mangelspørsmål etter bustadoppføringslova (buofl.) Buofl. regulerer avtaler om oppføring av ny bolig mellom entreprenør («selger») og en forbruker, som i denne sammenheng er en kjøper som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Reklamasjon

Reklamasjon er en «melding» fra kjøper til selger om at en mangel gjøres gjeldende. Reklamasjonen må vise til hva kjøperen mener er mangelfullt, for eksempel at det er fukt i veggen og at selgeren må ta tak i dette.

Reklameres det for sent, vil kravet i utgangspunktet bortfalle uavhengig av om det konstateres en mangel eller ikke. Forbrukeren må overholde både en relativ og en absolutt reklamasjonsfrist.

Den relative reklamasjonsfristen er «innen rimelig tid» etter at kjøperen «oppdaget eller burde oppdaget mangelen», jf. buofl. § 30 første ledd. Høyesterett har lagt til grunn at «rimelig tid» beror på en konkret vurdering, men som hovedregel er ikke reklamasjonsfristen kortere enn to måneder fra tidspunktet kjøper oppdaget mangelen.

Reklamasjonsfristen regnes fra kjøper «oppdaget eller burde oppdaget» mangelen. Det innebærer at fristen løper fra tidspunktet kjøper hadde noenlunde klare holdepunkter for at det var et avvik som kunne utgjøre en mangel, for eksempel at det er oppdaget fuktmerker i veggen. Det er viktig å være klar over at kjøper da må reklamere og ikke vente lang tid for å få konstatert årsaken til fuktmerkene.

En mangel kan ikke gjøres gjeldende senere enn fem år etter overtakelsen, som er lovens absolutte reklamasjonsfrist. Et praktisk eksempel er at en forbruker etter seks år oppdager fuktmerker på veggen. Gir kjøper umiddelbart beskjed til selger, vil den relative reklamasjonsfristen være oppfylt, men den absolutte reklamasjonsfristen er oversittet. Kravet er derfor tapt.

Selger kan ikke gjøre gjeldende at det er reklamert for sent blant annet dersom han har opptrådt grovt uaktsomt, jf. buofl. § 30 fjerde ledd.

Foreldelse

I tillegg til reglene om reklamasjon, gjelder foreldelsesloven. jf. buofl. § 30 femte ledd, som lyder slik

«Retten til å gjere ein mangel gjeldande kan òg bli mista etter reglane om forelding i foreldingslova»

Hvis kravet er foreldet, kan det ikke lenger kan gjøres gjeldene.

Den alminnelige foreldelsesfristen for et krav er tre år, jf. foreldelsesloven (fl.) § 2.

Foreldelsesfristen for mangelskrav regnes fra den dag misligholdet inntrer, jf. fl. § 3 nr. 2, jf. § 1.  Høyesterett har bestemt at dette også gjelder ved skjulte mangler. Det er imidlertid ikke uvanlig at skjulte mangler først oppdaget etter at den alminnelige tre års fristen er utløpt. I disse tilfellene har kjøper krav på en tilleggsfrist på ett år fra det tidspunktet mangelen ble eller burde blitt oppdaget, jf. fl. § 10 nr. 1.

En foreldelsesfrist må avbrytes på en av de måtene som loven oppstiller. Det mest praktiske er å avbryte foreldelsesfristen ved rettslige skritt eller at mangelsansvaret erkjennes av selger. Det er også vanlig, og ofte hensiktsmessig, å avtale en utsettelse av foreldelsesfristen for å gi partene tid til å forsøke å løse saken i minnelighet.

En reklamasjon avbryter ikke foreldelsesfristen. Med andre ord kan et mangelskrav foreldes selv om reklamasjon er gjort gjeldende innen fristene etter buofl. Et eksempel er hvis man oppdager en mangel tre år etter overtakelse og kjøper reklamerer innen kort tid. Reklamasjonsfristene er da overholdt, men den alminnelige foreldelsesfristen er utløpt. Hvis det ikke har vært mulig for kjøperen å oppdage mangelen tidligere, gir foreldelsesloven en tilleggsfrist på ett år regnet fra tidspunktet kjøper oppdaget mangelen. Dersom selger ikke erkjenner ansvar for mangelen innen den tid, og det heller ikke er avtales en utsettelse av foreldelsesfristen, må kjøper ta rettslige skritt mot selger for å avbryte foreldelsesfristen. Gjøres ikke dette i tide vil kravet være tapt.

Oppsummering

Reglene om reklamasjon og foreldelse er et tosporet system. Fristene løper samtidig, og det er ulike krav til når fristene er overholdt og «avbrutt». Kjøper må derfor forsikre seg om at både reklamasjonsfristene og foreldelsesfristen overholdes.

Dersom du har en sak du er usikker på, kan du ta kontakt med en av våre advokater som kan hjelpe deg.

Les også: Høyesterett avklarer spørsmål om foreldelse innenfor entrepriseretten

Kontaktpersoner

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Kontakt oss

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig