AVCO logo

Hjem > Fagområder > 

Entreprise – profesjonelle parter

Vi tilbyr høyt kvalifisert juridisk bistand til både entreprenør, byggherre, rådgiver og leverandør i små og store bygge- og anleggsprosjekter. Vår bistand knytter seg til alle fasene i et entrepriseprosjekt.

Forhandlinger og kontraktsinngåelse, herunder valg av kontraktsform

Entreprisekontraktene bygger som regel på Norske Standarder (NS). Samtidig er avtalefriheten innen entrepriserett mellom profesjonelle parter stor.

I denne fasen er det særlig viktig å velge en god kontraktstrategi ut fra prosjektets art og omfang, som ofte vil være bestemmende for hvilken risiko- og ansvarsfordeling partene ønsker å gå for. Dersom man velger å inngå en totalentreprise, har entreprenøren ansvaret for prosjekteringen, mens dette ansvaret påhviler byggherren i en utførelsesentreprise.

Kontraktsreguleringen mellom partene vil være avgjørende for de krav partene anfører å ha i en eventuell tvist. Viktigheten av å velge en kontraktsform som er nøye gjennomtenkt og tilpasset det konkrete prosjektet må ikke undervurderes.

Utførelsen av arbeidene

I utførelsesfasen oppstår som regel problemstillinger knyttet til forsinkelse og mangelsforhold, eksempelvis endringer- og tilleggskrav, plunder og heft og mangelfull samordning mellom entreprenørene. Unødvendige konflikter bidrar til irrasjonell drift, og bør forsøkes løst så smidig som mulig.

Overtakelse av kontraktarbeidene

Det er knyttet til særskilte rettsvirkninger til overtakelsen av kontraktarbeidene. Kontraktspartene må derfor ikke undervurdere viktigheten av å gjennomføre overtakelsen fullt ut i samsvar med de krav som følger av kontrakten. I motsatt fall kan krav gå tapt.

Sluttoppgjør

På samme måte som ved overtakelse av kontraktsarbeidene, må ikke partene undervurdere betydningen av den formelle sluttoppstillingen. Alle standardkontraktene legger opp til en særskilt prosedyre knyttet til sluttoppgjøret, hvor konsekvensen av å ikke følge denne prosedyren, er at krav kan gå tapt.

Konflikthåndtering/tvisteløsning

Kontraktspartene er tjent med å få prosjektet gjennomført og avsluttet uten å bruke unødvendig tid og kostnader på tvister. Våre advokater har stor respekt for dette, og har derfor som mål å gi rådgivning som først og fremst forebygger tvister. Eventuelle tvister bør søkes løst utenrettslig.

Skulle det likevel være nødvendig å avklare tvisten i domstolen, vil våre advokater med særskilt kompetanse og prosedyreerfaring bistå i den forbindelse.

Tverrfaglige problemstillinger innen entrepriserett

I entrepriseprosjektet kan det være nødvendig å søke offentligrettslige tillatelser etter plan- og bygningsloven eller inngå avtaler med grunneiere som eiere av grunn som berøres av bygge- og anleggsarbeidene. Dette er særlig aktuelt ved etablering av offentlig og privat infrastruktur i tilknytning til vei, – vann, – og avløp.

I tilfeller det oppstår tverrfaglige problemstillinger vil våre advokater med relevant kompetanse jobbe i team. På denne måten utnytter vi den enkeltes spisskompetanse til fordel for saken og til det beste for klient.

Les mer om: krav på dagmulkt ved forsinkelse

Ta kontakt for en uforpliktende vurdering av din sak.

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Kontakt oss

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig