AVCO logo

Hjem > Fagområder > 

Entreprise - profesjonelle parter

Vi tilbyr høyt kvalifisert juridisk bistand til entreprenører, byggherrer, rådgivere og leverandører i små og store bygge- og anleggsprosjekter. Vår bistand knytter seg til alle fasene i et entrepriseprosjekt.

Entreprisekontraktene bygger som regel på Norske Standarder (NS). Samtidig er det stor avtalefrihet mellom profesjonelle parter.

Unødvendige konflikter bidrar til irrasjonell drift, og bør forsøkes løst så smidig som mulig. Vi har bred erfaring med å bistå både entreprenør, byggherre, rådgiver og leverandør i alle fasene i små og store bygge- og anleggsprosjekter. Problemstillingene vi ser går igjen i praksis er blant annet:

 • Hva er særskilt viktig å tenke på ved kontraktsreguleringen?
 • Hvilken risikofordeling gjelder mellom entreprenøren og byggherren?
 • Må endrings- og tilleggsarbeider varsles?
 • Kan entreprenøren kreve fristforlengelse og vederlagsjustering?
 • Kan byggherren kreve fristforlengelse og vederlagsjustering?
 • Hva innebærer en overtakelsesforretning?
 • Hvilke krav stilles til sluttoppgjør?
 • Når foreligger forsinkelse, og hvilke krav kan gjøres gjeldende?
 • Når utløses krav om dagmulkt?
 • Når foreligger en mangel, og hvilke mangelskrav kan gjøres gjeldende?
 • Når starter reklamasjonsfristen?
 • Når er et krav foreldet?

I entrepriseprosjektet kan det være nødvendig å søke offentligrettslige tillatelser etter plan- og bygningsloven eller inngå avtaler med grunneiere som berøres av bygge- og anleggsarbeidene. Dette er særlig aktuelt ved etablering av offentlig og privat infrastruktur i tilknytning til vei, – vann, – og avløp. I tilfeller hvor det oppstår tverrfaglige problemstillinger vil våre advokater med relevant kompetanse jobbe i team.

I denne fasen er det viktig å velge en god kontraktsstrategi ut fra prosjektets art og omfang, og hvilken risiko- og ansvarsfordeling partene ønsker. Kontraktsreguleringen mellom partene er som regel avgjørende for de krav partene anfører å ha i en eventuell tvist.

I entrepriserettslig sammenheng oppstår spørsmål om «entreprenørrisiko» og «byggherrerisiko» i tilknytning til uforutsette hindringer underveis i prosjektet. Klassiske problemstillinger er blant annet hvem som har risikoen for grunnforholdene, prosjekteringen, utførelsen eller økte byggekostnader.

En endring kan gå ut på at entreprenøren skal yte noe i tillegg eller i stedet for det opprinnelige avtalte, at ytelsens karakter, kvalitet, art eller utførelse skal endres, eller at avtalte ytelser skal utgå. Endringen kan pålegges enten ved formell endringsordre eller som en irregulær endring.

De grunnleggende vilkårene for å kreve fristforlengelse kommer til uttrykk i NS 8405 punkt 24. Her kan entreprenøren kreve fristforlengelse dersom fremdriften «hindres» som følge av enten endringer, forsinkelse eller svikt ved byggherrens leveranser eller annen medvirkning, eller andre hindringer som byggherren har risikoen for.

Det er knyttet særskilte rettsvirkninger til overtakelsen av kontraktarbeidene. Kontraktspartene må derfor ikke undervurdere viktigheten av å gjennomføre overtakelsen fullt ut i samsvar med de krav som følger av kontrakten. I motsatt fall kan krav gå tapt.

På samme måte som ved overtakelse av kontraktsarbeidene, må ikke partene undervurdere betydningen av den formelle sluttoppstillingen. Alle standardkontraktene legger opp til en særskilt prosedyre knyttet til sluttoppgjøret, hvor konsekvensen av å ikke følge denne prosedyren, er at krav kan gå tapt.

Ved forsinkelse av kontraktarbeidene utløses krav om dagmulkt, med mindre annet er avtalt. Hvorvidt kontraktarbeidene er forsinket beror på kontraktsreguleringen knyttet til ferdigstillelsen. Det kan videre oppstå spørsmål om årsaken til forsinkelsen.

Det foreligger mangel dersom kontraktsarbeidet ved overtakelsen ikke er i den stand byggherren har krav på etter kontrakten, og dette skyldes forhold entreprenøren svarer for. Det kan også foreligge en mangel som følge av skade på kontraktsarbeidet som oppstår etter overtakelsen.

Byggherren taper sin rett til å gjøre mangel gjeldende dersom reklamasjonsfristene ikke overholdes. Dette gjelder likevel ikke dersom mangelen skyldes forsett eller grov uaktsomhet hos entreprenøren. Ved siden av reklamasjonsfristene løper foreldelsesfristen.

Kontaktpersoner

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Send din problemstilling

Å sende inn din problemstilling til oss er helt uforpliktende. Vi må først se på din sak for å finne ut hvordan vi best kan hjelpe deg videre.

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig.

Du kan også ringe oss på telefon eller sende inn problemstilling via vår e-post. 

T: +47 21 09 59 95
E: kontakt@avco.no