AVCO logo

Hjem > Fagområder > 

Fristforlengelse og vederlagsjustering

Det rettslige utgangspunktet er at partene må forholde seg til de fastsatte fristene som følger av kontrakten. Ikke sjelden oppstår det likevel endringer eller andre hindringer som forsinker arbeidet og da er det viktig at partene er klar over mulighetene for å fristforlengelse og justering av vederlaget.

Fristforlengelse betyr utsettelse av avtalt frist for ferdigstillelse, eller utsettelse av andre dagmulktbelagte frister. De grunnleggende vilkårene for å kreve fristforlengelse kommer til uttrykk i NS 8405 punkt 24. Her er det bestemt at entreprenøren har krav på fristforlengelse dersom fremdriften «hindres» som følge av enten a) endringer, b) forsinkelse eller svikt ved byggherrens leveranser eller annen medvirkning, eller c) andre hindringer for entreprenørens oppfyllelse som byggherren har risikoen for.

Fristforlengelse og vederlagsjustering kan kreves av begge parter

Det er imidlertid ikke bare entreprenøren som kan kreve fristforlengelse. Byggherren kan på sin side kreve fristforlengelse dersom fremdriften av hans leveranser eller annen medvirkning hindres som følge av forhold entreprenøren har risikoen for. Vurderingen av hvem som skal bære risikoen må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle og man må da se hen til funksjonsfordelingen i entreprisekontrakten.

Les mer om risikofordeling i entrepriseprosjekter her.

Varslingsreglene må overholdes

Dersom en part vil kreve fristforlengelse og vederlagsjustering, må varslingsbestemmelsene i kontrakten overholdes. Dette kan eksempelvis være at det må varsles innen visse frister eller at det må varsles på en bestemt måte. Etter NS 8405 kreves det eksempelvis at det i første omgang skal sendes ut et nøytralt varsel til byggherren. I det nøytrale varselet skal entreprenøren informere om forholdet det gjelder og om at vedkommende krever fristforlengelse eller vederlagsjustering. Dette skal gjøres uten ugrunnet opphold, hvilket alltid må vurderes konkret etter de aktuelle omstendighetene entreprenøren befinner seg i. Det anbefales uansett alltid å varsle så fort det lar seg gjøre for å unngå at fristen oversittes.

Når entreprenøren har grunnlag til å vurdere hvor lang frisforlengelse eller hvor stor vederlagsjustering som er nødvendig, skal dette oversendes til byggherren. Dette er altså et spesifisert krav som også må sendes uten ugrunnet opphold. Denne fristen begynner midlertidig å løpe fra det tidspunkt entreprenøren har anledning til å regne ut omfanget av kravet.

Krav ved force majeure

Partenes krav på fristforlengelse som følge av force majeure må vurderes særskilt. Som force majeure begivenheter kan blant annet nevnes ekstraordinære værforhold, offentlige påbud og forbud, streik, lockout og overenskomstbestemmelser. Hvorvidt partene står overfor et force majeure tilfelle eller ikke, må vurderes konkret. Partene har som utgangspunkt ikke rett på vederlagsjustering ved force majeure tilfeller.

Ta kontakt

Hos AVCO jobber mange advokater med lang erfaring innen entrepriserett og som bistår alle ledd i prosessen. Vi bistår på byggherre- og entreprenørside og målet er alltid å finne gode løsninger og skreddersy oppdrag i tråd med klientens behov. Ta kontakt med oss for en uforpliktende vurdering av din sak.

Les også: Krav på dagmulkt ved forsinkelse.

Kontaktpersoner

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Send din problemstilling

Å sende inn din problemstilling til oss er helt uforpliktende. Vi må først se på din sak for å finne ut hvordan vi best kan hjelpe deg videre.

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig.

Du kan også ringe oss på telefon eller sende inn problemstilling via vår e-post. 

T: +47 21 09 59 95
E: kontakt@avco.no