AVCO logo

Hjem > Fagområder > 

Endrings- og tilleggsarbeider

En endring kan gå ut på at entreprenøren skal yte noe i tillegg eller i stedet for det opprinnelige avtalte, at ytelsens karakter, kvalitet, art eller utførelse skal endres, eller at avtalte ytelser skal utgå.

Hva er en endring?

Byggherren har etter samtlige entrepriserettslige standarder rett til å gi entreprenøren en rekke pålegg. Dette kan eksempelvis være å utføre en endring på det opprinnelig avtalte arbeidet eller utføre arbeidet på en annen måte. I noen tilfeller kan det også være tale om å yte noe ekstra som ikke opprinnelig er regulert av kontrakten. Endringsreglene er derfor svært praktiske ved at byggherren ikke blir låst til den opprinnelige planen som er fastsatt i kontrakten.

Pålegget må imidlertid gjøres i henhold til det standarden eller kontrakten legger opp til. I forbindelse med endringer i prosjektet er det viktig å være kjent med de kravene som stilles til varslings- og svarplikt. Til disse pliktene knytter det seg også en rekke frister man er nødt til å overholde.

Endring- eller tilleggsarbeider er eksempelvis  regulert i NS 8405 for utførelsesentrepriser og 8407 for totalentrepriser, som begge oppstiller to alternative måter byggherren kan pålegge entreprenøren å utføre en endring. Endringen kan etter denne pålegges enten ved formell endringsordre eller som en irregulær endring.

Formell endringsordre

En formell endringsordre gir byggherren rett til å bestille endringer eller tillegg opp til 15 % utover den opprinnelige kontraktssummen. Begrensningen innebærer at entreprenøren, når 15 %-grensen er nådd, har muligheten til å avslå å utføre ytterligere endringsarbeider.

En ytterligere ramme for endringskompetansen er at endringsordren også må stå i sammenheng med det kontrakten omfatter og ikke være av en vesentlig annen art. Endringsordren må videre gis skriftlig og kan videre ikke utstedes av noen som ikke har fullmakt til dette etter kontraktens bestemmelser.

Irregulær endringsordre

En irregulær endring er sammenlignet med en ordinær endringsordre litt mer praktisk og benyttes i praksis hyppigere enn ordinær endringsordre. En irregulær endringsodre er kort fortalt ethvert pålegg om en tilleggsytelse eller en endring som ikke gis ved endringsordre og som innebærer en endring av opprinnelig avtale.

Slike pålegg er imidlertid begrenset ved at de må være gitt av en person med kompetanse til å utstede endringsordre eller kompetanse til å kontrollere entreprenørens utførelse. Et alternativ til dette er at endringen fremgår av arbeidstegninger, arbeidsbeskrivelser eller lignende blant byggherrens prosjekterende.

Entreprenørens varslings- og utførelsesplikt ved endring

Dersom entreprenøren mottar en ordinær eller irregulær endringsordre, så plikter entreprenøren å utføre arbeidet umiddelbart. Motstykket til byggherrens endringskompetanse er naturligvis at endringene også gir entreprenøren rett til justering av vederlaget og fristforlengelse. Slik justering eller forlengelse av frist må da være proporsjonalt med de økonomiske eller fremdriftsmessige konsekvenser som endringen medfører.

Det er videre viktig å være klar over at der entreprenøren oppdager en endring, må entreprenøren varsle om dette. Dette innebærer at entreprenøren må oppgi at forholdet anses som en endring og om det kreves fristforlengelse eller vederlagsjustering. I verste fall kan passivitet på dette punktet medføre store økonomiske konsekvenser ved at kravet tapes.

Hos AVCO jobber mange advokater med lang erfaring innen entrepriserett og som bistår alle ledd i prosessen. Vi bistår både på byggherre- og entreprenørside og målet er alltid å finne gode løsninger og skreddersy oppdrag i tråd med klientens behov. Ta kontakt med oss for en uforpliktende vurdering av din sak.

Les også om: Mangelskrav.

Kontaktpersoner

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Kontakt oss

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig