AVCO logo

Hjem > Fagområder > 

Mangel ved tjenesten

Til tross for at man har hyrt inn en angivelig dyktig entreprenør, er det ikke alltid man blir fornøyd med resultatet. Dersom arbeidet viser seg å være mangelfullt, er det en rekke beføyelser som kan gjøres gjeldende. I disse tilfellene er det viktig å være klar over hva man har krav på og hvordan gå frem.

Hva utgjør en mangel?

Hovedregelen er at det foreligger mangel dersom tjenesten ikke fører til det resultatet du har avtalt med entreprenøren eller det som følger av de fagmessige standardene etter bustadoppføringsloven. Dette følger direkte av lovens § 25. Her er det imidlertid viktig å være klar over lovens ufravikelige karakter. Det følger av lovens § 3 at det ikke kan avtales eller gjøres gjeldende vilkår som er ugunstigere for forbrukeren enn det som følger av bestemmelsene i loven.

Hva som er avtalt må vurderes konkret og det beror på en tolkning av den enkelte avtale. Målet er alltid å finne ut av hva partene har ment, jf. Rt. 1993 s. 564. Det er gjennom rettspraksis utviklet enkelte prinsipper som gir føringer for hvordan en avtale skal fortolkes (tolkingsprinsipper). Disse vil være veiledende for hvilket tolkningsresultat domstolene lander på.

Utgangspunktet er at dersom partene er enige om avtalens innhold eller det kan bevises en felles forståelse av avtalens innhold, så vil domstolene legge en subjektiv tolkningsteori til grunn. I de fleste tvister vil partene imidlertid være uenige om hvordan avtalen skal forstås. Da må man legge til grunn den forståelse en alminnelig fornuftig person i tilsvarende situasjon ville lagt i kontraktens utforming. For å minimere risikoen for tvil, er det derfor lurt med tydelige avtaler som forklarer arbeidets utførelse.

Der avtalen er taus om arbeidet som skal utføres, faller man tilbake på bustadoppføringslovens generelle standarder. Standardene går i hovedsak ut på at entreprenøren skal utføre tjenesten fagmessig og ellers vareta forbrukerens interesser med tilbørlig omsorg. Dette er en standard som man aldri kan avtale seg bort fra, jf. ufravikelighetsbestemmelsen i § 3. Tjenesten omfatter også levering av materialer, så lenge ikke annet er avtalt. Kvaliteten på de leverte materialene skal etter loven være av vanlig god kvalitet.

Hvordan kan du gå frem?

Dersom du mener at tjenesten du har fått levert ikke er i henhold til kontrakt eller lov, anbefales det å så snart som mulig å sende en klage til entreprenøren. Dette fordi forbrukeren taper sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom tjenesteyteren ikke blir underrettet om at mangelen påropes innen rimelig tid etter at forbrukeren oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. Det er lurt å inkludere hva du mener er det mangelfulle forholdet og klargjøre hva du vil kreve, for eksempel utbedring eller erstatning. I noen tilfeller er det også fornuftig og nødvendig å bringe inn en takstmann som kan vurdere arbeidet som er gjort.

Les også om: Reklamasjon og foreldelse.

Kontakt oss

Tvister om boligoppføring preges ofte av høyt konfliktnivå og dårlig kommunikasjon, som ofte resulterer i at tvisten blir trenert. Dersom du står i en boligtvist bør du kontakte advokat, som kan klargjøre rettighetene dine. I AVCO har vi flere advokater med lang erfaring innen boligtvister og som gjerne bistår deg gjennom prosessen. Kontakt oss for en uforpliktende vurdering av din sak.

Kontaktpersoner

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Kontakt oss

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig