AVCO logo

Hjem > Fagområder > 

Forbrukerentreprise

Til tross for at man hyrer inn angivelig dyktige håndverkere for oppføring av bolig, er det ikke alltid at resultatet blir som forventet. Dette kan fort resultere i en langvarig tvist. Bistand fra advokat i denne forbindelse kan imidlertid spare deg for tid, energi og kostnader.

Forbrukerentrepriser er avtaler mellom produsent, entreprenør og håndverker på den ene siden, og forbruker på den andre. Denne typen entreprise reguleres av bustadoppføringslova. Vi har dyktige og dedikerte advokater som tilbyr sin ekspertise innen forbrukerentreprise til både entreprenør og forbruker. Bistanden knytter seg særlig til forsinkelses- og mangelstilfellene, herunder spørsmål om byggtekniske avvik, reklamasjons- og foreldelsesfrister.

Bustadoppføringsloven er imidlertid avgrenset mot håndverkertjenester. Mens bustadoppføringslova får anvendelse for oppføring av nye boliger, gjelder håndverkertjenesteloven kun rehabilitering og vedlikehold. Det oppstår ikke sjelden spørsmål om man står overfor oppføring av bolig eller en håndverkertjeneste.

Det avgjørende må i alminnelighet være den fysiske sammenhengen. Om et eksisterende bygg utvides med nye rom som henger sammen med tidligere boligrom, bør arbeidet som hovedregel regnes som en håndverkertjeneste. Dersom arbeidet derimot  er dominerende i forhold til det eksisterende bygg, vil man imidlertid kunne tale om boligoppføring.

Privatpersoner i boligtvister vil ofte vil ha rett til å få dekket utgifter til juridisk bistand og sakkyndig gjennom skade, hus- eller innboforsikringen. I slike tilfeller vil din forsikring normalt ha en rettshjelpsforsikring, som dekker opptil 100.000 kroner av utgiftene. Det eneste du som kunde må gjøre er å dekke egenandelen i henhold til dine forsikringsvilkår.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende vurdering av din sak.

Bustadoppføringsloven gjelder avtaler mellom entreprenør og en forbruker om oppføring av ny bolig. Loven er følgelig en forbrukerlov, som innebærer at den inneholder bestemmelser som har som formål å verne om forbrukeren som den svake part.

Til tross for at man har hyrt inn en angivelig dyktig entreprenør, er det ikke alltid man blir fornøyd med resultatet. Dersom arbeidet viser seg å være mangelfullt, er det en rekke beføyelser som kan gjøres gjeldende. I disse tilfellene er det viktig å være klar over hva man har krav på og hvordan gå frem.

I tilfeller der det oppstår mangler eller forsinkelser ved oppføring av bolig, vil forbrukeren ofte ha rett til å holde tilbake hele eller deler av kjøpesummen til sikkerhet for sitt krav mot entreprenøren. Dette omtales som kjøpers tilbakeholdsrett.

Ved oppføring av bolig er det mye som skal gjøres fra kontraktsinngåelse til innflytning. Det er mange prosesser som skal samkjøres, som fort kan resultere i forsinkelser. Som forbruker er det derfor viktig å være klar over hva man har krav på dersom prosjektet ikke ferdigstilles i tide.

Retting er en av flere beføyelser man kan gjøre gjeldende der det viser seg å foreligge mangel ved ytelsen. Retting er en svært praktisk løsning, ettersom det i utgangspunktet kun innebærer en oppfyllelse av kontrakten.

Ved avtale mellom entreprenør og forbruker om oppføring av bolig kommer bustadoppføringslovens regler til anvendelse. Erstatning er en av flere misligholdsbeføyelser man kan gjøre gjeldende der det foreligger forsinkelse eller mangel.

Dersom forbrukeren oppdager mangel ved overtakelse av nyoppført bolig, er utgangspunktet etter bustadoppføringsloven at mangelen skal rettes. I de tilfellene hvor mangelen ikke blir rettet, vil forbrukeren imidlertid kunne ha krav på et prisavslag.

Det skjer ikke sjelden at det foreligger avvik fra det avtalte når kontraktsobjektet skal overtas ved ferdigstillelse. I disse tilfellene er det viktig å være klar over regelverket knyttet til reklamasjon og foreldelse for å ikke miste eventuelle krav.

Dagmulkt er en forhåndsdefinert erstatning som skal betales for hver dag et krav ikke er oppgjort. Dagmulkt benyttes i stor utstrekning ved avtaler om oppføring av bygg og er uttrykkelig regulert i bustadoppføringsloven. Dagmulkt gir et særlig oppfyllelsespress for entreprenøren for å ferdigstille.

Kontaktpersoner

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Kontakt oss

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig