AVCO logo

Hjem > Fagområder > 

Forsinkelse

Ved oppføring av bolig er det mye som skal gjøres fra kontraktsinngåelse til man endelig kan flytte inn. Det er mange ulike prosesser som skal samkjøres, som fort kan resultere i forsinkelser i prosjektet. Som forbruker er det derfor viktig å være klar over hva man har krav på overfor entreprenøren dersom prosjektet ikke ferdigstilles i tide.

Når foreligger forsinkelse?

For avtaler mellom entreprenør og forbruker om oppføring av bolig kommer bustadoppføringsloven til anvendelse. Det er lovens § 17 som regulerer den tidsmessige dimensjonen av entreprenørens forpliktelser, tiden for utføringen av tjenesten og eventuelle tilleggsfrister. Det følger av bestemmelsen at tjenesten er forsinket dersom overtakelse ikke kan skje til den tida forbrukeren har rett til å kreve etter §§ 10 og 11. Det foreligger videre forsinkelse dersom hele eller deler av arbeidet ikke er fullført til de tidene forbrukeren kan kreve. Det samme gjør seg gjeldende ved forsinket hjemmelsoverføring. 

Utgangspunktet etter § 10 er at entreprenøren skal overholde frister som er avtalt for overtakelse, for fullføring av arbeidet eller deler av det og for hjemmelsoverføring. Entreprenøren skal med andre ord følge de fristene som er avtalt mellom partene. Den viktigste fristen i slike prosjekter er den som knytter seg til selve overtakelsen. I byggeprosjekter i større skala vil det imidlertid ofte være praktisk med flere frister tilknyttet de enkelte delene av arbeidet. Her er det særlig viktig at de enkelte fristene overholdes, da prosessene ofte er innbyrdes avhengige av hverandre. 

På bakgrunn av fremdriftens viktighet, skal entreprenøren etter § 10 andre ledd legge opp fremdriften i samråd med forbrukeren. Entreprenøren pålegges en aktiv plikt til å ta stilling til hvordan prosjektet skal legges opp for å få god fremdrift. På denne måten blir det tatt rimelig hensyn til forbrukerens medvirkning og andre oppgaver som skal utføres i tilknytning til arbeidet. Hva som nærmere ligger i denne plikten vil i stor grad være avhengig av hvordan byggeprosjektet overordnet er organisert.

Som nevnt er det ikke bare de opprinnelige fristene etter § 10 som er gjenstand for vurdering. Etter § 11 vil entreprenøren kunne kreve forlengelse av frister i visse tilfeller; a) dersom forbrukeren krever endringer eller tilleggsarbeider, b) dersom arbeidet blir forsinket som følge av forhold på forbrukerens side eller c) dersom arbeidet blir forsinket som følge av hindringer utenfor entreprenørens kontroll. Selv om entreprenøren har utvidet frister, vil entreprenøren ha like stor plikt til å overholde disse som opprinnelige avtalte frister.

Forbrukerens krav i forbindelse med forsinkelse

Dersom de nevnte vilkårene for forsinkelse er oppfylt, vil forbrukeren kunne gjøre en rekke beføyelser gjeldende overfor entreprenøren. Disse er listet opp i § 17 andre ledd; a) dagmulkt etter § 18, b) heve avtalen etter § 20, c) kreve erstatning etter §§ 19 eller 22, eller d) holde igjen vederlag etter § 24.

For å gjøre de ulike beføyelsene gjeldende, må man se hen til de øvrige materielle vilkårene de ulike beføyelsene oppstiller.

Kontakt oss

Hos AVCO jobber mange advokater med lang erfaring innen entrepriserett og som bistår i alle ledd i prosessen. Vi bistår på både byggherre- og entreprenørside og målet er alltid å finne gode løsninger. Dette sikrer vi ved å skreddersy oppdraget i tråd med klientens behov.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende vurdering av din sak.

Kontaktpersoner

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Kontakt oss

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig