AVCO logo

Hjem > Fagområder > 

Dagmulkt

Dagmulkt er en forhåndsdefinert erstatning som skal betales for hver dag et krav ikke er oppgjort. Dagmulkt benyttes i stor utstrekning ved avtaler om oppføring av bygg og er uttrykkelig regulert i bustadoppføringsloven. Dagmulkt gir et særlig oppfyllelsespress for entreprenøren for å ferdigstille.

Når kan dagmulkt kreves?

Krav på dagmulkt oppstår dersom overtakelse av det bygde ikke kan skje til den avtalte tiden, jf. bustadoppføringslova § 18. Dagmulkt skal betales uavhengig av om entreprenøren kan bebreides for at overtakelsen er forsinket, så lenge forsinkelsen ikke skyldes forhold på forbrukerens side.

Loven har ingen frister for når krav om dagmulkt må fremsettes overfor entreprenør/selger. Høyesterett fastslo i HR-2018-383-A at regelen i bustadoppføringslova § 48 tredje ledd ikke gjaldt for fremsettelse av dagmulktskrav. Kravet kan likevel bortfalle ved passivitet. Det sikreste er derfor å fremsette kravet så hurtig som mulig, i alle fall etter mottak av oppgjørsoppstilling.

Dersom det er ikke er angitt frister, men benyttet formuleringer som f.eks. «tar sikte på ferdigstillelse innen et visst tidsrom», har forbruker i prinsippet ingen rett til dagmulkt. Er det ikke avtalt tid, skal arbeidet imidlertid utføres med rimelig fremdrift og uten unødig avbrudd, jf. § 10. Brudd på denne fremdriftsplikten utgjør mislighold og kan utløse krav på dagmulkt.

Dagmulkt kan kreves for alle kalenderdager overtakelsen er forsinket, både hverdager og helg. Loven stiller likevel opp at det kun kan kreves dagmulkt for til sammen 100 dager.

Hva skal betales i dagmulkt?

Dagmulkt kan være forhåndsavtalt. Dersom det ikke er avtalt, skal dagmulkt utgjøre minimum 1 promille av det samlede vederlaget entreprenør skal ha, jf. bustadoppføringslova § 18 annet ledd første punktum. Der avtalen også gjelder eiendomsrett til tomt, er minimumssatsen 0,75 promille.

Eksempel: Avtalen gjelder oppføring av bygg på egen tomt. Avtalt vederlag er kr. 5.000.000. Dagmulkt for forsinkelse utgjør da kr. 5000 per dag. (Kr. 5.000.000 x 0,001 = kr 5000). Maks dagmulkt som kan kreves er kr. 500.000 – 100 dager)

Uansett skal ikke dagmulktsats være mindre enn 0,5 % av G (per 2019 kr. 499 dagen). Dette vil gjelde for avtaler der vederlaget er under kr. 499 000. Avtaler om lavere dagmulktsats enn dette kan ikke gjøres gjeldende overfor en forbruker.

Kan erstatning kreves i tillegg til dagmulkt?

Tap som følge av forsinkelse kan kun kreves dersom det overstiger krav på dagmulkt og entreprenøren eller noen han svarer for har oppstått grovt uaktsomt eller ellers i strid med redelighet og god tro. Det er kun økonomisk tap som kan kreves dekket. Tapet må ha oppstått som følge av forsinkelsen og det må også være påregnelig. Loven stiller noen unntak til dette, men gjelder der for perioder hvor dagmulkt ikke beregnes. Du kan lese mer om erstatning her.

Ta kontakt

Hos AVCO jobber mange advokater med lang erfaring innen entrepriserett og som bistår i alle ledd i prosessen. Vi bistår på både byggherre- og entreprenørside og målet er alltid å finne gode løsninger. Dette sikrer vi ved å skreddersy oppdraget i tråd med klientens behov.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende vurdering av din sak.

Kontaktpersoner

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Kontakt oss

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig