Kjøp av håndverkertjenester

Til tross for at man hyrer inn angivelig dyktige håndverkere til å utføre et arbeid på ting eller fast eiendom, er det ikke alltid at resultatet blir som forventet. Dette kan fort resultere i en langvarig tvist. Bistand fra advokat i forbindelse med håndverkertjenester kan imidlertid spare deg for tid, energi og kostnader.

Det skjer ikke sjelden at det oppstår uenighet og tvister mellom forbrukere og håndverkere om et arbeid som er utført. Uenighetene kan knytte seg til alle de ulike leddene i prosessen, som for eksempel manglende fremdrift, svikt eller mangler ved utførelsen av arbeidet, forskriftsmangler, overfakturering og uenighet rundt sluttoppgjøret.

Håndverkertjenesteloven

Kjøp av håndverkertjenester reguleres av håndverkertjenesteloven. Loven gjelder alle avtaler eller oppdrag om bestemte tjenester, eksempelvis reparasjoner, vedlikehold, installasjoner, ombygging m.m. som inngås mellom tjenesteytere i deres næringsvirksomhet og forbrukere.

En forbruker er etter loven en fysisk person som kjøper en håndverkertjeneste, og som ikke handler i næringsvirksomhet. Som næringsdrivende omfattes både fysiske og juridiske personer som utfører håndverkertjenesten ervervsmessig, men også organisasjoner og offentlige virksomheter som yter tjenester mot godtgjørelse omfattes av loven.

Forbrukervern

Ettersom loven kun gjelder der kjøper av tjenesten er forbruker, er det dermed  tale om en forbrukerlov. Et resultat av dette er at loven er gjennsomsyret av bestemmelser som har som formål om å beskytte forbrukeren i det skjeve styrkeforholdet som kan oppstå mellom privatperson og næringsdrivende. Det klareste eksempelet på dette forbrukervernet er at loven i stor grad er ufravikelig, hvilket medfører at det ikke kan avtales eller gjøres gjeldende vilkår som er ugunstigere for forbrukeren enn det som følger av bestemmelsene i loven.

Avgrensning mot oppføring av bolig

Håndverkertjenesteloven er imidlertid avgrenset mot oppføring av ny eiendom til privat bruk. En slik avtale mellom entreprenør og forbruker reguleres av bustadoppføringsloven. Loven avgrenser videre mot kjøp ved at den ikke gjelder for arbeid som skal utføres i forbindelse med bestilling, levering eller retting av tingen eller eiendommen, når avtalen i sin helhet må anses som et kjøp.

Hva utgjør en mangelfull ytelse?

Dersom du skulle befinne deg i en håndverkertvist, er hovedregelen at du kan klage dersom tjenesten ikke fører til det resultatet bestilleren (forbrukeren) har avtalt med tjenesteyteren. Hva som er avtalt, må vurderes konkret og det beror på en tolkning av den enkelte avtale. For å minimere risikoen for at det oppstår en tvist eller omfanget av en potensiell tvist, er det derfor lurt med tydelige og gode avtaler som forklarer hvordan arbeidet skal utføres.

Der avtalen er taus om arbeidet som skal utføres, faller man tilbake på håndverkertjenestelovens standarder om at tjenesteyteren skal utføre tjenesten fagmessig og ellers vareta forbrukerens interesser med tilbørlig omsorg. Dette er en standard som man aldri kan avtale seg bort fra. Tjenesten omfatter også levering av materialer, så lenge ikke annet er avtalt. Kvaliteten på de leverte materialene skal etter loven være av vanlig god kvalitet.

Hvordan gå frem?

Dersom du mener at tjenesten du har fått levert ikke er i henhold til kontrakt eller lov, anbefales det å så snart som mulig å sende klage til håndverkeren. Dette fordi forbrukeren taper sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom tjenesteyteren ikke blir underrettet om at mangelen påropes innen rimelig tid etter at forbrukeren oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. Inkluder samtidig hva du mener er mangelfullt med utførelsen og klargjør hva du vil kreve, for eksempel utbedring eller erstatning. I noen tilfeller vil det også være fornuftig og nødvendig å få en takstmann til å vurdere arbeidet som er gjort.

Rettshjelpsdekning gjennom forsikring

Det er også nyttig å vite at privatpersoner som kommer i tvist med håndverker ofte vil ha rett til å få dekket utgifter til juridisk bistand og sakkyndig gjennom skade, hus- eller innboforsikringen. I slike tilfeller vil din forsikring normalt ha en rettshjelpsforsikring, som dekker opptil 100.000 kroner av dine advokatutgifter. Det eneste du som kunde må gjøre er å dekke egenandelen i henhold til dine forsikringsvilkår.

Forsikringsselskapene opererer som regel med er en egenandel på 3000–4000 kroner. Der kostnadene overstiger egenandelen, betaler forsikringstakeren ofte 20 % av de totale utgiftene og forsikringsselskapet betaler de resterende 80 %. Som nevnt er kostnadsrammen til juridisk bistand ofte begrenset oppad til 100 000 kroner, hvilket medfører at alle utgifter som overstiger dette må forsikringstakeren stå for selv.

For at en slik rettshjelpsdekning skal komme til anvendelse, er det som regel tilstrekkelig at det har oppstått en tvist mellom deg som forbruker og håndverkeren. I noen tilfeller kan slik rettshjelpsdekning påberopes der motparten har forholdt seg passiv over en lengre periode. Det er også vanlig at advokaten tar over dialogen med både forsikringsselskapet og motpart.

Kontakt oss for bistand

Tvister om håndverkertjenester preges ofte av høyt konfliktnivå og dårlig kommunikasjon som ofte resulterer i at tvisten blir trenert. Dersom du plutselig skulle finne deg selv i en håndverkertvist bør du derfor ta kontakt med en advokat som er ekspert på eiendomstvister, slik at du kan få klargjort dine rettigheter og løse konflikten på best mulig måte.

I AVCO har vi flere advokater med lang erfaring med håndverkertvister og som gjerne bistår deg gjennom hele prosessen. Kontakt oss for en uforpliktende vurdering av din sak.

 

 

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Kontakt oss

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig