AVCO logo

Hjem > Fagområder > 

Prisavslag

Dersom forbrukeren oppdager en mangel ved en utført håndverkertjeneste, er utgangspunktet etter håndverkertjenesteloven at mangelen skal rettes. I de tilfeller der mangelen ikke blir rettet, vil forbrukeren imidlertid kunne ha krav på et prisavslag etter loven.

Når kan man kreve prisavslag?

Adgangen til å kreve prisavslag ved mangelfull ytelse følger av håndverkertjenesteloven § 25. Prisavslag er en misligholdsbeføyelse som innebærer at kjøper av en tjeneste får et forholdsmessig avslag i vederlaget på grunn av mangelfull ytelse. Vanlig praksis er at prisavslaget skal tilsvare mangelens forholdsmessige verdi opp mot markedsverdi.

Utover det at det naturligvis må foreligge en mangel for å kunne kreve prisavslag, er det eneste vilkåret etter håndverkertjenesteloven at mangelen ikke har blitt rettet. På denne måten vil de to ulike misligholdsbeføyelsene retting og prisavslag i praksis være to gjensidig utelukkende beføyelser. Et viktig unntak fra dette utgangspunktet er imidlertid der forbrukeren avslår en rettsmessig retteadgang fra entreprenøren. En slik retteadgang foreligger dersom vilkårene i § 24 andre ledd er oppfylt. Les mer om retting her.

Prisavslagets omfang

I § 25 andre ledd angis det to ulike utmålingsprinsipper for prisavslagets omfang. Hvilket alternativ som kommer til anvendelse avhenger av kostnadenes omfang i forhold til mangelens betydning for forbrukeren. Utgangspunktet etter bestemmelsen er at prisavslaget skal settes til det det ville koste forbrukeren å få mangelen rettet, bortsett fra kostnader som nevnt i § 24 fjerde ledd annet punktum. Hovedregelen er dermed at prisavslaget skal tilsvare utbedringskostnaden. I dette ligger det blant annet at forbrukeren kan kreve å få justert vederlaget tilsvarende det det ville koste å transportere tingen til en annen tjenesteyter og eventuellt andre kostnader i forbindelse med tilrettelegging av en retting.

Bestemmelsens andre alternativ er rettet mot de situasjonene hvor håndverkeren ikke har noen plikt til å rette mangelen fordi kostnadene bli urimelige i forhold til mangelens betydning for forbrukeren. Det følger av lovens forarbeider at dette i praksis innebærer prisavslaget skal tilsvare verdireduksjonen. Det følger av rettspraksis på entrepriserettens område (HR-2017-2102-A) at ved fastleggelsen av verdireduksjonen vil man i utgangspunktet se hen til reduksjonen i markedsverdien. 

Ta kontakt

Hos AVCO jobber mange advokater med lang erfaring innen håndverkertjenester. Vi bistår i alle ledd i prosessen, fra kontraktsinngåelse til tvist og yter bistand til både forbrukere og profesjonelle næringsdrivende. Vårt mål er alltid å finne gode løsninger og skreddersy oppdrag i tråd med klientens behov. Ta kontakt med oss for en uforpliktende vurdering av din sak.

 

 

Kontaktpersoner

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Send din problemstilling

Å sende inn din problemstilling til oss er helt uforpliktende. Vi må først se på din sak for å finne ut hvordan vi best kan hjelpe deg videre.

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig.

Du kan også ringe oss på telefon eller sende inn problemstilling via vår e-post. 

T: +47 21 09 59 95
E: kontakt@avco.no