AVCO logo

Hjem > Fagområder > 

Veilednings- og frarådningsplikt

Håndverkertjenesteloven inneholder flere bestemmelser som har til formål å verne om forbrukeren. Tjenesteyteren har blant annet en særlig plikt til å både orientere og opplyse forbrukeren om viktig informasjon knyttet til tjenesten. I enkelte tilfeller vil tjenesteyteren også ha en plikt til å frarå forbrukeren visse tjenester.

Tjenesteyterens utvidede rådgivningsplikt

Håndverkeren har ikke utelukkende en plikt til å utføre arbeidet i henhold til det kontrakten legger opp til. I håndverkertjenester medfølger det også en rekke tilleggsytelser som strekker seg utover det å levere et korrekt arbeid. Disse ytelsene er direkte hjemlet i håndverkertjenesteloven og legger opp til at håndverkeren langt på vei har et konsulentansvar overfor forbrukeren. Vi taler her i hovedsak om en veiledningsplikt og en frarådningsplikt.

Veiledningsplikt

Opplysnings- og orienteringsplikten viser seg eksempelvis i lovens § 9. Bestemmelsen sier at dersom det viser seg behov for arbeid utenfor oppdraget som er praktisk å utføre sammen med oppdraget, skal tjenesteyteren kontakte forbrukeren. Dette er en svært praktisk bestemmelse, særlig for tjenester av et visst omfang, ettersom håndverkertjenester ofte overlapper hverandre. Det kan med andre ord fort skje at én håndverkertjeneste fordrer at et annet type arbeid blir gjort, og/eller at det vil lønne seg å gjøre disse to arbeidene i sammenheng.

Forutsetningen for å tale om et tilleggsarbeid er at arbeidet ikke er inkludert i den opprinnelige avtalen, men at arbeidet likevel har en viss sammenheng med det opprinnelige avtalte. Det oppstår ikke sjelden uenighet om hvorvidt et arbeid var innenfor eller utenfor det kontrakten omfattet. I disse tilfellene er man nødt til å tolke kontrakten i lys av alminnelig avtaletolkning og finne ut hva partene har ment.

Tjenesteyteren har videre en orienteringsplikt i relasjon til hvordan arbeidet konkret skal utføres, og skal eksempelvis etter § 5 veilede eller samrå seg med forbrukeren i den utstrekning forholdene tilsier det.

Frarådningsplikt

En side av tjenesteyterens alminnelige omsorgsforpliktelse er også en plikt til å frarå forbrukeren å utføre tjenester som tjenesteyteren ser forbrukeren ikke er tjent med. Det følger av § 7 at dersom tjenesteyteren må anta at prisen for en reparasjon vil stå i misforhold til det tingen er verd i reparert stand, eller at tjenesten ikke vil bli til rimelig nytte for forbrukeren, skal tjenesteyteren orientere forbrukeren om dette.

Gjennom frarådingsreglene understrekes fagmannens ansvar for å verne eller advare forbrukeren mot å pådra seg kostnader som er unødvendige, ufornuftige eller uventet høye. Tjenesteyteren spiller med andre ord en ekstra aktiv rolle i prosjektet. Hensynet bak reglene er at forbrukerne ikke innehar den samme kunnskapen som tjenesteyteren og derfor ikke alltid er klar over hva det bør informeres om og hvilke beslutninger som bør tas.

Les også om: Forbrukervern.

Kontakt oss

Hos AVCO jobber mange advokater med lang erfaring innen håndverkertjenester. Vi bistår i alle ledd i prosessen, fra kontraktsinngåelse til tvist, og yter bistand til både forbrukere og profesjonelle næringsdrivende. Vårt mål er alltid å finne gode løsninger og søker å skreddersy oppdraget i tråd med klientens behov. Ta kontakt med oss for en uforpliktende vurdering av din sak.

Kontaktpersoner

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Send din problemstilling

Å sende inn din problemstilling til oss er helt uforpliktende. Vi må først se på din sak for å finne ut hvordan vi best kan hjelpe deg videre.

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig.

Du kan også ringe oss på telefon eller sende inn problemstilling via vår e-post. 

T: +47 21 09 59 95
E: kontakt@avco.no