AVCO logo

Hjem > Fagområder > 

Tilbakeholdsrett

I tilfeller der det oppstår mangler eller forsinkelser i forbindelse med kjøp av en håndverkertjeneste, vil forbrukeren ofte ha rett til å holde tilbake kjøpesummen eller deler av kjøpesummen til sikkerhet for sitt krav mot håndverkeren. Dette omtales som kjøpers tilbakeholdsrett.

Formålet med tilbakeholdsretten

Bakgrunnen for kjøpers tilbakeholdsrett er å etablere en sikkerhet for eventuelle krav forbrukeren måtte ha mot entreprenøren. Slike krav kan eksempelvis være krav på dagmulkt og erstatning. Ved at forbrukeren har anledning til å holde tilbake hele eller deler av vederlaget, vil det gi entreprenøren et intensiv og oppfyllelsespress til å utføre tjenesten i henhold til kontrakt. Det er med andre ord ikke tale om et endelig oppgjør gjennom motregning. Tilbakeholdsretten kan sies å være en del av forbrukervernet som for øvrig gjennomsyrer regelverket og skal beskytte forbrukeren som den svake part. Tilbakeholdsretten er en gjennomgående sikkerhetsventil i de øvrige forbrukerkjøpslovene.

Man må også videre avgrense kjøpers tilbakeholdsrett mot de situasjoner hvor det enda ikke har oppstått noen betalingsplikt for forbrukeren. En forutsetning for at tilbakeholdsretten i det hele tatt kan komme til anvendelse er at vederlaget som holdes tilbake, er forfalt til betaling overfor entreprenøren. Kjøperens tilbakeholdsrett kan følgelig ses som et utslag av prinsippet ytelse mot ytelse.

Tilbakeholdsrettens anvendelsesområde

Det følger av håndverkertjenesteloven §§ 13 og 23 at dersom forbrukeren har krav som følge av henholdsvis forsinkelsen eller mangelen, kan forbrukeren holde tilbake så mye av vederlaget som er nødvendig for å sikre at kravet blir dekt. Slike krav kan som nevnt eksempelvis være krav på dagmulkt eller erstatning. Forutsetningen for at forbrukeren kan holde tilbake hele eller deler av vederlaget er følgelig at det foreligger et mislighold, enten en mangels- eller forsinkelsessituasjon, og det foreligger krav tilknyttet disse.

Den ytre rammen for tilbakeholdsretten er at det kun kan holdes tilbake det som er “nødvendig for å sikre at kravet vert dekt“. Dette innebærer at tilbakeholdsretten avhenger av de krav forbrukeren måtte ha mot entreprenøren og er avgrenset til disse. Bestemmelsen er med andre ord bygget på et prinsipp om forholdsmessighet.

Urettmessig tilbakehold

Dersom forbrukeren holder tilbake mer enn det han har krav på etter bestemmelsen, står man over et tilfelle hvor forbrukeren misligholder sin egen betalingsforpliktelse etter kontrakten og på sin side risikerer å bli utsatt for beføyelser fra entreprenøren.

Det er derfor viktig at forbrukeren gjør en nøye vurdering av hvilke krav vedkommende har mot entreprenøren og dermed hvor stor beløp som kan holdes tilbake. Lovgiver har imidlertid utvist forståelse for utfordringene med å beregne et fullstendig korrekt beløp og har dermed gitt forbrukeren et visst slingringsmonn. Dette innebærer at ikke enhver overskridelse vil utgjøre et betalingsmislighold.

Dersom det skulle vise seg at forbrukeren holder vederlag urettmessig tilbake, står man overfor et tilfelle hvor forbrukeren har misligholdt sin betalingsforpliktelse etter kontrakten. En konsekvens av dette er at forbrukeren kommer i et forsinkelsesrenteansvar overfor entreprenøren i henhold til forsinkelsesrenteloven. I tillegg vil også entreprenøren ofte kunne utøve andre sanksjoner etter loven dersom tilbakeholdet er urettmessig.

Kontakt oss

Hos AVCO jobber mange advokater med lang erfaring med håndverkertjenester og som bistår alle ledd i prosessen. Vi bistår både håndverkere og forbrukere og målet er alltid å finne gode løsninger og skreddersy oppdrag i tråd med klientens behov. Ta kontakt med oss for en uforpliktende vurdering av din sak.

Kontaktpersoner

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Kontakt oss

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig