AVCO logo

Hjem > Fagområder > 

Mangel ved tjenesten

Til tross for at man har hyrt inn en angivelig dyktig håndverker, er det ikke alltid man blir fornøyd med resultatet. Dersom arbeidet som er utført viser seg å være mangelfullt, er det en rekke beføyelser man kan gjøre gjeldende overfor tjenesteyteren. I disse tilfellene er det viktig å være klar over hva man har krav på og hvordan man som forbruker kan gå frem.

Hva utgjør en mangel?

Hovedregelen er at det foreligger mangel dersom tjenesten ikke fører til det resultatet som er avtalt med tjenesteyteren eller hva som følger av de fagmessige standardene etter loven. Dette følger direkte av håndverkertjenesteloven § 17. Her er det imidlertid viktig å være klar over lovens ufravikelige karakter. Det følger av hvtjl. § 3 at det ikke kan avtales eller gjøres gjeldende vilkår som er ugunstigere for forbrukeren enn det som følger av bestemmelsene i loven her.

Hva som er avtalt må vurderes konkret og beror på en tolkning av den enkelte avtale. Målet er alltid å finne ut av hva partene har ment, jf. Rt. 1993 s. 564. Det er gjennom rettspraksis utviklet enkelte prinsipper som gir føringer for hvordan en avtale skal fortolkes (tolkingsprinsipper). Disse vil være veiledende for hvilket tolkningsresultat domstolene lander på.

Utgangspunktet er at dersom partene er enige om avtalens innhold eller det kan bevises en felles forståelse, vil domstolene legge en subjektiv tolkningsteori til grunn. I de fleste tvister er partene imidlertid uenige om nettopp hvordan avtalen skal forstås og det vil da ikke la seg gjøre å finne en felles forståelse. I disse tilfellene må man legge til grunn en objektiv tolkningsteori, hvor man legger til grunn den forståelse en alminnelig fornuftig person i tilsvarende situasjon ville ha lagt i kontraktens uttrykk. For å minimere risikoen for tvist, er det derfor lurt med tydelige og gode avtaler som forklarer hvordan arbeidet skal utføres.

Der avtalen er taus om arbeidets utførelse, faller man tilbake på håndverkertjenestelovens generelle standarder. Standardene går i hovedsak ut på at tjenesteyteren skal utføre tjenesten fagmessig og ellers vareta forbrukerens interesser med tilbørlig omsorg. Dette er en standard som man aldri kan avtale seg bort fra, jf. ufravikelighetsbestemmelsen i § 3. Tjenesten omfatter også levering av materialer, så lenge ikke annet er avtalt. Kvaliteten på de leverte materialene skal etter loven være av vanlig god kvalitet.

En viktig presisering for mangelsvurderingen er den såkalte «bagatellgrensen». Det følger av forarbeidene til håndverkertjenesteloven at ikke «ethvert bagatellmessig avvik fra det absolutt feilfrie» utgjør en mangel i lovens forstand. Det kreves noe mer. Det følger videre av forarbeidene at det ikke er nødvendig at mangelen medfører noen objektiv reduksjon i tjenestens verdi. Dersom det eksempelvis er avtalt at et hus skal males i en spesifikk farge, vil det utgjøre en mangel dersom det benyttes en annen farge.

Hvordan kan du gå frem?

Dersom du mener at tjenesten du har fått levert ikke er i henhold til kontrakt eller lov, anbefales det å så snart som mulig å sende klage til håndverkeren. Dette fordi forbrukeren taper sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom tjenesteyteren ikke blir underrettet om at mangelen påropes innen rimelig tid etter at forbrukeren oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. Inkluder samtidig hva du mener er mangelfullt med utførelsen og klargjør hva du vil kreve, for eksempel utbedring eller erstatning. I noen tilfeller vil det også være fornuftig og nødvendig å få en takstmann til å vurdere arbeidet som er gjort.

Les også om: Reklamasjon og foreldelse.

Kontakt oss

Tvister om håndverkertjenester preges ofte av høyt konfliktnivå og dårlig kommunikasjon, som ofte resulterer i at tvisten blir trenert. I slike tvister er det derfor anbefalt å ta kontakt med en advokat som er ekspert på eiendomstvister, slik at du kan få klargjort dine rettigheter og løst konflikten på best mulig måte.

I AVCO har vi flere advokater med lang erfaring med håndverkertvister og som gjerne bistår deg gjennom hele prosessen. Kontakt oss for en uforpliktende vurdering av din sak.

Kontaktpersoner

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Send din problemstilling

Å sende inn din problemstilling til oss er helt uforpliktende. Vi må først se på din sak for å finne ut hvordan vi best kan hjelpe deg videre.

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig.

Du kan også ringe oss på telefon eller sende inn problemstilling via vår e-post. 

T: +47 21 09 59 95
E: kontakt@avco.no