AVCO logo

Hjem > Fagområder > 

Reklamasjon og foreldelse

Det skjer ikke sjelden at det foreligger avvik fra det avtalte når kontraktsobjektet overtas av forbrukeren ved utført arbeid. I disse tilfellene er det viktig å være klar over regelverket knyttet til reklamasjon og foreldelse, for å ikke miste eventuelle krav.

Dersom forbrukeren oppdager mangler ved overtakelse av kontraktsobjektet, er det viktig å være klar over hvilke prosessuelle regler som må overholdes for å ha kravene sine i behold. Dette er særlig reglene tilknyttet reklamasjon og foreldelse. En feil man ofte ser er at partene ikke er tilstrekkelig oppmerksomme på hva disse fristene knytter seg til. Dette kan fort kan få store økonomiske konsekvenser.

Reklamasjon

Det følger av håndverkertjenesteloven § 22 at forbrukeren taper sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom tjenesteyteren ikke blir underrettet om at mangelen påropes innen rimelig tid etter at forbrukeren oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. Håndverkertjenesteloven taler altså om en relativ reklamasjonsfrist. Hva som er rimelig tid må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle, men den klare anbefaling er å gi beskjed så snart man har mulighet. I relasjon til hvorvidt forbrukeren «oppdaga eller burde ha oppdaga mangelen», så følger det av rettspraksis på avhendingsrettens område at forbrukeren må ha relativt klare holdepunkter for at det er avvik som kan utgjøre en mangel, jf. Rt-2011-1768. Det skal som hovedregel stilles nokså objektive krav til forbrukeren i dette hensende, men man kan også legge vekt på forutsetningene forbrukeren har i hvert enkelt tilfelle.

I tillegg til de relative fristene nevnt overfor kan en mangel på ting ikke gjøres gjeldende senere enn to år fra avslutningen av oppdraget. Lovgiver har med andre ord satt en absolutt ramme for tidsrommet en forbruker kan reklamere. En utvidet adgang til å reklamere er imidlertid gitt dersom resultatet av tjenesten eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, samt ved arbeid på fast eiendom. I disse tilfellene er den absolutte fristen på fem år. Det er imidlertid ikke noe i veien for at tjenesteyteren ved avtaleinngåelsen tar på seg ansvaret for å svare for mangler i et lengre tidsperspektiv enn det som loven legger opp til.

Et krav om erstatning bør i alle tilfeller gjøres skriftlig, for å sikre seg mot at håndverkeren i senere tid hevder at reklamasjonen ikke er fremmet. Dersom reklamasjonen er gjort skriftlig, vil forbrukeren kunne bruke dette som bevis ved en eventuell konflikt. Det er ikke så nøye hvilket medium kravet fremsettes via. Det viktigste er at man har noe håndfast å kunne vise til ved en senere anledning, for eksempel en sms eller en e-post. Det kan også anbefales at man i reklamasjonen presiserer hvilket kontraktsbrudd forbrukeren ønsker å påberope seg og hvilke økonomiske konsekvenser dette har hatt for forbrukeren.

Foreldelse

Ved siden av reklamasjonsfristene løper foreldelsesfristen, som gjelder for alle typer krav og ikke utelukkende krav i forbindelse med håndverkertjenester. På denne måten utgjør reklamasjon og foreldelse et tosporet system som begge må overholdes for å kunne ha kravet sitt i behold. Foreldelse er regulert av en egen lov; foreldelsesloven.

Den alminnelige foreldelsesfristen er 3 år regnet fra overtakelsen av kontraktsobjektet. Når denne fristen løper ut vil ikke forbrukeren lenger ha kravet sitt i behold. Det er særlig viktig å være oppmerksom på at en rettidig reklamasjon ikke avbryter foreldelsesfristen. Foreldelsesfristen må avbrytes på en av de nevnte måter i foreldelsesloven. Det mest praktiske er å avbryte foreldelsesfristen ved rettslige skritt eller at mangelsansvaret erkjennes av selger. Det er også vanlig, og ofte hensiktsmessig, å avtale en utsettelse av foreldelsesfristen for å gi partene tid til å forsøke å løse saken i minnelighet.

Foreldelsesfristen for mangelskrav regnes fra den dag misligholdet inntrer, jf. § 3 nr. 2, jf. § 1.  Høyesterett har bestemt at dette også gjelder ved skjulte mangler. Det er imidlertid ikke uvanlig at skjulte mangler først oppdaget etter at den alminnelige tre års fristen er utløpt. I disse tilfellene har kjøper krav på en tilleggsfrist på ett år fra det tidspunktet mangelen ble eller burde blitt oppdaget, jf. § 10 nr. 1.

Ta kontakt

Hos AVCO jobber mange advokater med lang erfaring med problemstillinger i forbindelse med håndverkertjenester. Vi bistår i alle ledd i prosessen fra kontraktsinngåelse til tvist og yter bistand til både forbrukere og profesjonelle næringsdrivende. Vårt mål er alltid å finne gode løsninger og skreddersy oppdrag i tråd med klientens behov. Ta kontakt med oss for en uforpliktende vurdering av din sak.

Les også om: Mangel ved tjenesten.

Kontaktpersoner

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Kontakt oss

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig