AVCO logo

Hjem > Fagområder > 

Retting

Retting er en av flere beføyelser som forbrukeren kan gjøre gjeldende der det viser seg å foreligge mangel ved ytelsen. Retting er en svært praktisk løsning, ettersom det i utgangspunktet kun innebærer en oppfyllelse av kontrakten og er dermed en løsning som gagner begge partene.

Når kan forbrukeren kreve retting?

Det følger av håndverkertjenesteloven § 24 at forbrukeren kan kreve at entreprenøren retter en mangel ved tjenesten når det kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe for tjenesteyteren. Bestemmelsen krever at to vilkår må være oppfylt for å kunne kreve retting: 1) For det første må det foreligge en mangel som forbrukeren påberoper seg, og 2) for det andre kan ikke rettingen medføre urimelig kostnad eller ulempe for håndverkeren. 

Grunnvilkåret for å kunne kreve retting, er at det foreligger en mangel. Hvorvidt det foreligger mangel må vurderes etter lovens §§ 17-20. Utgangspunktet er at det foreligger mangel dersom resultatet ikke er i samsvar med de kravene som følger av avtalen eller bestemmelsene i §§ 5, 6 og 9 (3). Du kan lese mer om mangelsvurderingen her.

Videre oppstiller loven et vilkår om at forbrukeren ikke kan kreve retting dersom rettingen vil medføre kurimelig kostnad eller ulempe for håndverkeren. Bestemmelsen legger med andre ord opp til at det må foretas en interesseavveining, hvor forbrukerens interesse i å få mangelen rettet må vurderes opp mot kostnaden og ulempen rettingen måtte medføre håndverkeren. Ved vurderingen av hvilke fordeler forbrukeren får av å få mangelen rettet, vil man kunne trekke inn økonomiske og andre forhold, eksempelvis estetikk.

Det følger av lovens forarbeider at byrdene for tjenesteyteren må være «overveiende» i forhold til forbrukerens interesse i retten for at plikten til å rette opp feilen skal falle bort. I interesseavveiningen vil også alternative misligholdsbeføyelser på forbrukerens hånd være relevant å trekke inn. Her kan eksempelvis erstatning eller prisavslag nevnes som alternative løsninger.

Håndverkerens rett til å rette

Retting som mangelsbeføyelse er ikke utelukkende gunstig for forbrukeren. I noen tilfeller har tjenesteyteren faktisk en rett til å rette opp mangelen. I denne sammenhengen omtaler man håndverkerens rett til å rette som en defensiv beføyelse, som innebærer at tjenesteyteren bruker rettemuligheten for å unngå et krav om prisavslag eller heving. Håndverkerens rett til å rette følger av § 24 andre ledd, som sier at selv om forbrukeren ikke krever det, kan tjenesteyteren rette mangel når det kan skje uten vesentlig ulempe for forbrukeren, og forbrukeren heller ikke ellers har særlig grunn til å motsette seg arbeidet. 

For det første må rettingen skje uten vesentlig ulempe for forbrukeren. Hva det kreves at forbrukeren finner seg i, må alltid vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle. Det følger av lovens forarbeider at utgangspunktet er at forbrukeren må «finne seg i ulemper som ikke er større enn de en lojal forbruker ikke finner grunn til å motsette seg», jf. NOU 1979: 42 s. 108. Formuleringen legger likevel opp til at det kreves en del før det kan sies å være snakk om en ulempe som avskjærer rettingsmuligheten.

I HR-2021-668-A, som gjaldt en vurdering etter avhendingsloven, uttalte Høyesterett at ulempevurderingen skal skje ut fra «mer objektive kriterier», jf. avsnitt 40. I avgjørelsen konkluderte retten med at det ikke forelå urimelig ulempe og la blant annet vekt på at kjøperne ble boende i boligen gjennom hele rettingsperioden, tiltakene i forbindelse med rettingen synes å ha vært begrenset til enkelte mindre arealer i visse deler av boligen og rettingen har neppe vært av betydning for normal bruk av boligen. Hva som nærmere ligger i ulempevurderingen, må uansett alltid vurderes ut fra hvilket område man befinner seg på, og hvilken type tjeneste det er tale om.

Det andre vilkåret bestemmelsen oppstiller er at forbrukeren ikke eller har særlig grunn til å motsette seg retting. Dette alternativet for å avskjære rettingsadgangen er særlig relevant der forholdet mellom tjenesteyteren og forbrukeren bærer preg av lite tillit. Det kan også tenkes å være grunn til å motsette seg retting der rettingen resulterer i mye støv og bråk eller at entreprenøren har gjennomført flere mislykkede forsøk på retting tidligere.

Ta kontakt

Hos AVCO jobber mange advokater med lang erfaring med tvister i forbindelse med håndverkertjenester og som bistår alle ledd i prosessen. Vi bistår både forbrukere og tjenesteytere og målet er alltid å finne gode løsninger og skreddersy oppdrag i tråd med klientens behov. Ta kontakt med oss for en uforpliktende vurdering av din sak.

Kontaktpersoner

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Send din problemstilling

Å sende inn din problemstilling til oss er helt uforpliktende. Vi må først se på din sak for å finne ut hvordan vi best kan hjelpe deg videre.

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig.

Du kan også ringe oss på telefon eller sende inn problemstilling via vår e-post. 

T: +47 21 09 59 95
E: kontakt@avco.no