AVCO logo

Hjem > Fagområder > 

Forsinkelse

Det er et velkjent problem at det fremkommer forsinkelser i forbindelse med kjøp av håndverkertjenester. Håndverkertjenester består ofte av flere ulike ytelser, som enkelt kan resultere i forsinket fremdriften dersom de ulike delene ikke samkjøres. Som forbruker er det derfor viktig å være klar over hva man har krav på dersom tjenesten ikke leveres i tide.

Når foreligger forsinkelse?

For avtaler eller oppdrag om bestemte tjenester som inngås mellom tjenesteytere i deres næringsvirksomhet og forbrukere, kommer håndverkertjenesteloven til anvendelse. Det følger av lovens § 11 forbrukeren kan gjøre en rekke beføyelser gjeldende dersom «tjenesteyteren ikke har avsluttet tjenesten eller overholdt frister i samsvar med § 10, og dette ikke skyldes forhold på forbrukerens side.» Lovens § 10 regulerer den tidsmessige dimensjonen av entreprenørens forpliktelser. 

Utgangspunktet etter § 10 er at «tjenesten skal være avsluttet innen den tiden som er avtalt eller som er rimelig, særlig i forhold til det som er vanlig ved utføring av tilsvarende tjenester». Loven oppstiller dermed to alternative frister for håndverkerens utførelse av oppdraget. Utgangspunktet er at entreprenøren skal følge de fristene som er avtalt mellom partene. Den viktigste fristen i slike prosjekter er den som knytter seg til selve overtakelsen, men ved håndverkertjenester i større skala vil det ofte være praktisk med flere frister som knytter seg til de enkelte delene av arbeidet. 

Der avtalen er taus om når et bestemt arbeid skal være ferdigstilt, må håndverkeren sørge for at arbeidet er ferdigstilt etter det som er rimelig tid. Det følger av lovens forarbeider at hva som i det enkelte tilfellet anses som innen rimelig tid, må vurderes konkret og opp mot det som er vanlig for denne type tjenester. I noen tilfeller vil det være mer intuitivt hva som anses som innen rimelig tid, men i andre tilfeller vil det kunne oppstå vanskelige grensedragninger som fort kan føre til konflikt. Det er derfor svært lurt å klargjøre i kontrakten når et arbeid skal være ferdigstilt for å unngå misforståelser og tvist.

I § 10 andre ledd er det også presisert at tjenesteyteren også skal overholde avtalte frister for påbegynnelse av tjenesten eller framdriften av arbeidet. Også brudd på disse fristene vil kunne innebære forsinkelse etter § 11.

Et siste og nokså selvsagt vilkår for at forbrukeren kan påberope seg forsinkelse, er at forsinkelsen ikke skyldes forhold på forbrukerens side. Et klassisk eksempel på forsinkelse som er forårsaket av forbrukeren er eksempelvis at håndverkeren ikke har adgang til tingen eller eiendommen det skal utføres arbeid på. I noen tilfeller er det også avtalt at forbrukeren skal betale hele eller deler av vederlaget forskuddsvis. I de tilfeller der dette ikke er gjort i tide, vil håndverkeren kunne stanse arbeidet i påvente av betaling. Slik forsinkelse er etter § 42 ikke rettsstridig.

Forbrukerens krav i forbindelse med forsinkelse

Dersom de nevnte vilkårene for forsinkelse er oppfylt, vil forbrukeren kunne gjøre en rekke beføyelser gjeldende overfor håndverkeren. Disse er listet opp i § 11; a) holde betalingen tilbake etter § 13, b) kreve tjenesten utført etter § 14 eller heve avtalen etter § 15, og c) kreve erstatning etter § 28.

For å kunne gjøre gjeldende de ulike beføyelsene som er opplistet ovenfor, må man se videre hen til de øvrige materielle vilkårene de ulike beføyelsene krever oppfylt.

Kontakt oss

Hos AVCO jobber mange advokater med lang erfaring innen håndverkertjenester og som bistår alle ledd i prosessen. Vi bistår både forbruker og håndverker, og målet er alltid å finne gode løsninger og skreddersy oppdrag i tråd med klientens behov.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende vurdering av din sak.

Kontaktpersoner

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Kontakt oss

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig