AVCO logo

Hjem > Fagområder > 

Tilbakeholdsrett

I tilfeller der det oppstår mangler eller forsinkelser ved oppføring av bolig, vil forbrukeren ofte ha rett til å holde tilbake hele eller deler av kjøpesummen til sikkerhet for sitt krav mot entreprenøren. Dette omtales som kjøpers tilbakeholdsrett.

Formålet med tilbakeholdsretten

Bakgrunnen for kjøpers tilbakeholdsrett er å etablere en sikkerhet for eventuelle krav forbrukeren måtte ha mot entreprenøren. Slike krav kan eksempelvis være krav på dagmulkt og krav på erstatning. Ved at forbrukeren har anledning til å holde tilbake hele eller deler av vederlaget, vil det gi entreprenøren et intensiv og et oppfyllelsespress til å oppfylle. Det er med andre ord ikke tale om et endelig oppgjør gjennom motregning. Tilbakeholdsretten kan sies å være en del av forbrukervernet som for øvrig gjennomsyrer regelverket og skal beskytte forbrukeren som den svake part.

Man må også videre avgrense tilbakeholdsretten mot de situasjoner hvor det enda ikke har oppstått noen betalingsplikt for forbrukeren. En forutsetning for at tilbakeholdsrett i det hele tatt kan utøves er følgelig at vederlaget som holdes tilbake, er forfalt til betaling. Kjøperens tilbakeholdsrett kan følgelig ses som et utslag av prinsippet ytelse mot ytelse.

Tilbakeholdsrettens anvendelsesområde

Det følger av bustadoppføringsloven §§ 24 og 31 at dersom forbrukeren har krav som følge av henholdsvis forsinkelse eller mangel, kan forbrukeren holde tilbake så mye av vederlaget som er nødvendig for å sikre at kravet blir dekt. Forutsetningen for at forbrukeren kan holde tilbake vederlag er følgelig at det foreligger mislighold og at det foreligger krav tilknyttet disse.

Den ytre rammen for tilbakeholdsretten er at det kun kan holdes tilbake “så mye av betalingen at det sikrer de kravene forbrukeren har“. Dette innebærer at tilbakeholdsretten avhenger av de krav forbrukeren måtte ha mot entreprenøren og er avgrenset til disse. Bestemmelsen er med andre ord bygget på et prinsipp om forholdsmessighet.

Urettmessig tilbakehold

Dersom forbrukeren holder tilbake mer enn det han har krav, vil forbrukeren misligholde sin egen betalingsforpliktelse etter kontrakten. I disse tilfellene risikerer forbrukeren å selv bli utsatt for beføyelser fra entreprenøren.

Det er derfor viktig at forbrukeren gjør en nøye vurdering av kravene og hvor stort beløp som kan holdes tilbake. Lovgiver har imidlertid utvist forståelse for utfordringene med å beregne et fullstendig korrekt beløp og har gitt forbrukeren et visst slingringsmonn. Dette innebærer at ikke enhver overskridelse vil utgjøre et betalingsmislighold.

Dersom forbrukeren holder vederlag urettmessig tilbake, står man overfor et tilfelle hvor forbrukeren har misligholdt sin betalingsforpliktelse etter kontrakten. En konsekvens av dette er at forbrukeren kommer i et forsinkelsesrenteansvar overfor entreprenøren i henhold til forsinkelsesrenteloven. I tillegg vil også entreprenøren ofte kunne utøve andre sanksjoner etter loven.

Kontakt oss

Hos AVCO jobber mange advokater med lang erfaring innen entrepriserett og som bistår alle ledd. Vi bistår både byggherre- og entreprenørside og målet er alltid å finne gode løsninger i tråd med klientens behov. Ta kontakt med oss for en uforpliktende vurdering av din sak.

Les også om: Mangel og forsinkelse.

 

Kontaktpersoner

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Kontakt oss

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig