AVCO logo

Hjem > Fagområder > 

Prisavslag

Dersom forbrukeren oppdager mangel ved overtakelse av nyoppført bolig, er utgangspunktet etter bustadoppføringsloven at mangelen skal rettes. I de tilfellene hvor mangelen ikke blir rettet, vil forbrukeren imidlertid kunne ha krav på et prisavslag.

Når kan man kreve prisavslag?

Adgangen til å kreve prisavslag ved mangelfull ytelse følger av bustadoppføringsloven § 33. Prisavslag er en misligholdsbeføyelse som innebærer at kjøper av en tjeneste får et forholdsmessig avslag i vederlaget på grunn av mangelfull ytelse. Vanlig praksis er at prisavslaget skal tilsvare mangelens forholdsmessige verdi opp mot markedsverdi.

Utover at det naturligvis må foreligge en mangel for å kunne kreve prisavslag, er det eneste vilkåret etter loven at mangelen ikke har blitt rettet. På denne måten vil de to ulike misligholdsbeføyelsene retting og prisavslag i praksis være to gjensidig utelukkende beføyelser. Et viktig unntak er imidlertid der forbrukeren avslår en rettsmessig retteadgang fra entreprenøren. En slik retteadgang foreligger dersom vilkårene i § 32 andre ledd er oppfylt.

Les mer om retting her.

Prisavslagets omfang

I § 33 andre ledd angis det to ulike utmålingsprinsipper for prisavslagets omfang. Hvilket alternativ som kommer til anvendelse avhenger av kostnadenes omfang i forhold til mangelens betydning for forbrukeren. Utgangspunktet er at prisavslaget skal være lik kostnadene for forbrukeren med å få mangelen rettetbortsett fra slike kostnader som er nevnt i § 32 fjerde ledd tredje punktum. Dette første utmålingsalternativet er aktuelt i situasjoner der entreprenøren har retteplikt etter § 32. Dersom man ser bestemmelsene i sammenheng, ser man at denne prisavslagsbestemmelsen i prinsippet kun innebærer at entreprenøren betaler for at en annen aktør retter opp mangelen. En viktig forskjell er likevel at det ikke er noe krav om at mangelen faktisk blir utbedret for å få prisavslag.

Bestemmelsens andre alternativ er rettet mot de situasjonene hvor entreprenøren ikke har noen plikt til å rette mangelenbfordi kostnadene er uforholdsmessige sammenlignet med den betydningen mangelen har for forbrukeren. I disse tilfellene skal prisavslaget være lik den verdireduksjonen som mangelen medfører. Det følger av rettspraksis at ved fastleggelsen av verdireduksjonen vil man i utgangspunktet se hen til reduksjonen i markedsverdien. 

I alle tilfeller vil entreprenøren alltid måtte redusere vederlaget parallelt med de besparelsene vedkommende har hatt ved å ikke levere ytelsen i kontraktsmessig stand. På denne måten vil entreprenøren aldri kunne tjene på å levere mangelfull ytelse.

Kontakt oss

Tvister om oppføring av bolig preges ofte av høyt konfliktnivå og dårlig kommunikasjon som ofte resulterer i at tvisten blir trenert. Dersom man plutselig står i en boligtvist er det anbefalt å ta kontakt med en advokat med erfaring fra området, slik at man kan få klargjort rettighetene sine og løst konflikten på best mulig måte.

I AVCO har vi flere advokater med lang erfaring med boligtvister og som gjerne bistår deg gjennom prosessen. Kontakt oss for en uforpliktende vurdering av din sak.

 

 

Kontaktpersoner

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Kontakt oss

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig