AVCO logo

Hjem > Aktuelt

Reklamere ved mangel etter bustadoppføringslova

Har du kjøpt nybygg, prosjektleilighet eller bygget drømmeboligen? Til forskjell fra kjøp av brukt bolig, hvor kjøpsavtalen reguleres av avhendingsloven, reguleres kjøp av nybygg og kontrakter der entreprenør skal bygge bolig fra grunnen av bustadoppføringslova. Som kjøper av nybygg kan det som utgangspunkt forventes mer enn hva kjøp av bruktboliger. Det innebærer at terskelen for at boligen har mangler er lavere enn ved kjøp av bruktboliger.

Reklamasjon og frister

For at du i det hele tatt skal kunne gjøre gjeldende en mangel, må det reklameres. Reklamasjon er å gi selger melding om at du mener boligen har mangler og at du vil kunne komme til å gjøre misligholdsbeføyelser gjeldende.

Reklameres det ikke innen rimelig tid etter forbrukeren oppdaget mangelen eller burde ha oppdaget mangelen, går selger/entreprenør fri.  Dette kalles den relative reklamasjonsfrist.

Den absolutte reklamasjonsfrist for mangler etter bustadoppføringslova er fem år etter overtakelsen.

Hva er innen rimelig tid?

Etter forbrukerkjøpsloven § 27 første ledd kan den relative reklamasjonsfristen aldri være kortere enn to måneder regnet fra det tidspunktet forbrukeren oppdaget mangelen. Det bør normalt ikke være slik at det skal være lengre tid for å reklamere over et par støvler en har kjøpt, enn en bolig. Hovedregelen er derfor at den relative reklamasjonsfristen ikke bør være kortere enn to måneder. Dette er fulgt opp av Høyesterett i Rt. 2010 s. 103 (avsnitt 62).

Tips om reklamasjon

Ofte vil det være slik at mangler oppdages på overtakelsesforretning.  Se vår artikkel om overtakelsesforretning her. Dersom boligen på tidspunktet for overtakelsesforretninger har mangler som ikke er uvesentlige, kan kjøper nekte overtakelse. Se over artikkel om nekting av overtakelse her.

Hvis det oppdages mangler på overtakelsesforretning, bør dette nedtegnes i overtakelsesprotokollen.

Dersom det i ettertid oppdages forhold en antar vil være mangler etter loven, bør en så snart som mulig gi beskjed om dette til entreprenør/selger og be om at entreprenør retter opp dette, samtidig at de gir en fremdriftsplan.  Entreprenør vil som regel alltid ha rett til å rette før kjøper kan engasjere andre til å utføre rettingsarbeidene, så lenge dette kan skje innen rimelig tid og uten vesentlig ulempe.  Reklamasjon med krav om retting starter rettingsfristen for entreprenør/selger.

Dersom det er mer usikkert om forholdet utgjør en mangel, f.eks. ved entreprenør/selger ikke mener forholdet utgjør mangel, bør det kontaktes en fagkyndig, som en takstmann.

Utgangspunktet ved kjøp av nybygg er et krav om fagmessig god utførelse. For nybygg innebærer dette at bygget som minstekrav må oppfylle kravene til TEK.

Ved tvist mellom entreprenør/selger og kjøper, vil du som regel få dekket 80 % av kostnadene ved bruk av advokat fra ditt forsikringsselskap.

Ta kontakt med oss i AVCO dersom du har spørsmål om forbrukerenteprise og ved kjøp av nybygg, på tlf. 21 09 59 95 eller bruk kontaktskjemaet under.

Kontaktpersoner

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Kontakt oss

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig