AVCO logo

Hjem > Aktuelt

Habilitetsregler i styret

Habilitetsreglene

Inhabilitet foreligger når omstendigheter gir grunn til å svekke tilliten til at et styremedlem er upartisk i en beslutning. Hvis slike omstendigheter ikke foreligger, er styremedlemmet normalt habil.

Styremedlemmet skal representere fellesskapets interesser. Når beslutninger skal tas i et borettslag eller seksjonssameie, er det viktig at styret har tillit.

Det finnes derfor lovbestemmelser om habilitet, blant annet i borettslagsloven § 8-14 og eierseksjonsloven § 59. Det er likevel ingenting i veien for at et styre også har egne vedtekter eller instrukser som regulerer habilitetsspørsmålet.

Lovverket – når er et styremedlem inhabil?

Eierseksjonsloven § 59 sier følgende om habilitet for et styremedlem:

«Et styremedlem kan ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål som medlemmet selv eller dennes nærstående har en fremtredende personlig eller økonomisk interesse i saken.»

Tilsvarende reguleres habilitet av § 8-14 i borettslagsloven:

«Ein styremedlem må ikkje vere med i behandlinga eller avgjerda av noko spørsmål som medlemmen sjølv eller nærståande har ei klar personleg eller økonomisk særinteresse i. Det same gjeld for forretningsføraren.»

Habilitetsreglene i eierseksjonsloven § 59 og borettslagsloven § 8-14 bidrar til at beslutninger tas på et saklig og objektivt grunnlag og har sammenheng med prinsippet om at det ikke skal tas utenforliggende hensyn, samtidig som det sikrer at styret ikke presses av eksterne aktører.

For at det skal foreligge inhabilitet etter disse bestemmelsene, kreves det mer enn at styremedlemmet kun har en interesse i saken. Interessen må være spesiell og av en slik styrke at den er egnet til å påvirke styremedlemmets standpunkt i saken, jf. blant annet Høyesteretts dom i HR-2001-556.

Eksempelvis vil ikke et styremedlem være inhabil hvis borettslagets sitteområde skal oppgraderes, kun fordi styremedlemmet ofte benytter seg av området. Dersom styremedlemmet derimot ønsker å endre sitteområdet til egne eller nærstående sitt behov, vil styremedlemmet være inhabil.

Hvordan går styret frem ved mistanke om inhabilitet?

Det er viktig at styret har et etablert system for å vurdere styremedlemmenes habilitet i ulike beslutningsprosesser. Det innebærer at styret må ha gode rutiner for å identifisere mulige interessekonflikter blant styremedlemmene med det formål å erklære inhabilitet når det er nødvendig og før en beslutning tas. Rutinene kan med fordel utarbeides i samråd med advokat, slik at styret sikrer at habilitetsreglene etterleves i beslutningsprosessene.

Et styremedlem kan ikke delta i vurderingen av egen habilitet. Styret bør avklare dette før saksbehandlingen starter, og samtidig sikre at styremedlemmet ikke deltar under forberedelsen eller behandlingen av saken ved påvist inhabilitet. Denne vurderingen må også forekomme i styreprotokollen under gjeldende sak.

Konsekvenser dersom et inhabilt styremedlem deltar i beslutningen

Dersom et inhabilt styremedlem har deltatt i en beslutning, og inhabiliteten har påvirket beslutningen, må vedtaket ugyldiggjøres.

For det tilfelle at ugyldiggjøringen medfører et økonomisk tap for styret eller noen andre det berører, kan et erstatningskrav ovenfor det enkelte styremedlem være aktuelt.

Habilitet er altså viktig for å sikre en tillitsvekkende ledelse, og styret er ansvarlig for til enhver tid å skal beslutninger uten påvirkning av personlige interesser eller andre eksterne forhold.

Kontaktpersoner

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Send din problemstilling

Å sende inn din problemstilling til oss er helt uforpliktende. Vi må først se på din sak for å finne ut hvordan vi best kan hjelpe deg videre.

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig.

Du kan også ringe oss på telefon eller sende inn problemstilling via vår e-post. 

T: +47 21 09 59 95
E: kontakt@avco.no