AVCO logo

Hjem > Aktuelt

Frivillig retting – skal du rapportere inntekt eller formue i utlandet?

Når du er skattepliktig som bosatt i Norge, gjelder skatteplikten all inntekt og formue, uansett hvor inntektene kommer fra og hvor formuen befinner seg. Man må altså oppgi all inntekt og formue i utlandet i den norske skattemeldingen. Dette gjelder også om det er betalt skatt i utlandet på slik inntekt eller formue (mekanismer i skatteloven og skatteavtalene skal motvirke eventuell dobbeltbeskatning).

Dersom du har holdt tilbake opplysninger om skattepliktig inntekt og formue, kan du risikere tilleggsskatt og eventuelt straff. Gir du opplysninger om dette av eget tiltak, kan du imidlertid unngå det ved å be om frivillig retting («skatteamnesti»). Du må da gi opplysninger om inntekt og formue som ikke har blitt oppgitt tidligere, og du må betale skatt av inntekten og formuen, samt også renter. Men det kan ikke anvendes tilleggsskatt («straffeskatt»). Forutsetningen er blant annet at rettingen ikke må komme som en følge av kontrolltiltak fra myndighetene, og at du gir fullstendige opplysninger om formuen eller inntekten og hvor den kommer fra.

Som utgangspunkt kan skattemyndighetene endre dine skattefastsettinger 10 år tilbake i tid i saker om frivillig retting – hovedregelen ellers er 5 år (10 års endringsadgang gjelder dersom det er grunnlag for å anvende skjerpet tilleggsskatt). Ut fra uttalelser i forarbeidene til skatteforvaltningsloven er det etter vårt syn likevel nærliggende å legge til grunn at 10-årsfristen i saker om frivillig retting også forutsetter at vilkårene for å ilegge skjerpet tilleggsskatt ellers ville være oppfylt.

Regjeringen Støre har i Hurdalsplattformen varslet om at man vil se nærmere på skatteamnestiordningen for eventuell utfasing. Det aktualiserer jo en «hjemflagging».  Det samme gjelder det faktum at skattemyndighetene gjennom internasjonalt samarbeid stadig får flere opplysninger fra andre land om norske skattytere, og også dokumentlekkasjer som «Pandora Papers».

Dersom endringene gjelder de siste tre inntektsårene, kan du korrigere selv ved å sende inn endringsmelding.

NB! Ordningen med frivillig retting er ikke begrenset til inntekt og formue i utlandet – dersom du har uoppgitt inntekt eller formue i Norge, kan en rapportering av det også bidra til å du får «ryddet» opp og unngå tilleggsskatt.

Vi hjelper deg gjerne med slik rapportering til skattemyndighetene.

Kontaktpersoner

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Kontakt oss

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig