AVCO logo

Hjem > Aktuelt

Skal du flytte ut av Norge?

Flytting til utlandet medfører ikke i seg selv at skatteplikten til Norge opphører. For at det skal skje, må du oppfylle vilkårene for opphør av skattemessig bosted i Norge (skattemessig emigrasjon/utflytting). Dersom du flytter til et land som Norge har skatteavtale med, kan du i enkelte tilfeller kreve skattemessig bosted i det landet i henhold til skatteavtalen, før du anses skattemessig emigrert.

Skrevet av:

Vilkår for opphør av skattemessig bosted

For at ditt skattemessige bosted i Norge skal opphøre ved utflytting etter skatteloven, må du godtgjøre:

  • at du har tatt fast opphold i utlandet
  • at du ikke har oppholdt deg i Norge i en eller flere perioder som overstiger 61 dager i inntektsåret
  • at du eller dine nærstående (ektefelle, samboer, barn) ikke disponerer bolig i Norge

Dersom du har bodd mindre enn 10 år i Norge, opphører skattemessig bosted her det inntektsåret alle vilkårene er oppfylt.

Om du har 10 år eller mer i Norge, tar det lenger tid. Da må du oppfylle alle vilkårene i tre år etter at du flyttet til utlandet. Skattemessig bosted opphører først etter utløpet av det tredje inntektsåret.

Når du er skattemessig utflyttet etter skatteloven, har du kun skatteplikt til Norge for visse inntekter og formue som har kilde i Norge (begrenset skatteplikt). Typiske eksempler er kildeskatt på aksjeutbytte fra et norsk selskap og inntekt og formue av fast eiendom som ligger i Norge.

Virkninger av skatteavtaler

Flytter du til et land som Norge har skatteavtale med, kan du i enkelte tilfeller kreve skattemessig bosted i dette landet i henhold til skatteavtalen. Det kan i tilfelle få effekt fra utflyttingstidspunktet, forutsatt at du får bostedsskatteplikt etter reglene i landet du flytter til fra samme tidspunkt.

Dersom du både er skattemessig bosatt i Norge etter skatteloven, og skattemessig bosatt i oppholdslandet etter dette landets interne rett, skal bostedsspørsmålet avgjøres av skatteavtalen. Etter «utslagsregelen» i skatteavtalen skal du anses bosatt i det landet du disponerer fast bolig. Har du fast bolig i begge land, er det avgjørende hvor du har «sentrum for livsinteresser». Om det ikke gir noe klart svar, skal du anses bosatt der du har vanlig opphold. Har du også har vanlig opphold i begge landene, er det statsborgerskapet som avgjør.

Dersom du vil påberope deg at du er bosatt i et annet land etter skatteavtalen, må du være forberedt på at norske skattemyndigheter ber deg godtgjøre dette ved å fremlegge bostedsbekreftelse fra skattemyndighetene i det landet du er bosatt.

Skattemessig bosted i utlandet etter skatteavtalen medfører ikke at din alminnelige bostedsskatteplikt til Norge opphører. Skatteavtalen begrenser imidlertid norsk beskatningsrett slik at det kun er visse typer inntekt og formue som kan skattlegges i Norge.

Merk at mange skatteavtaler ikke gjelder formuesskatt. Det innebærer at du kan skattlegges for formue i Norge fullt ut etter de norske reglene.

Exit-skatt

Dersom du flytter til utlandet, og på utflyttingstidspunktet eier aksjer med en latent netto aksjegevinst på over kr 500 000, er den latente gevinsten skattepliktig som om du solgte aksjene på utflyttingstidspunktet («exit-skatt»). Du kan kreve utsettelse med å betale skatten til du faktisk selger aksjene, men du må da stille sikkerhet, med mindre du flytter til et EU/EØS-land som Norge også har såkalt innfordrings-/bistandsavtale med. Tidligere bortfalt skatteplikten dersom aksjene ikke ble realisert innen fem år. Denne regelen er endret med virkning for utflyttinger som skjedde 29. november 2022 eller senere. Det kan komme ytterligere endringer i disse reglene.

Krav om skattemessig emigrasjon eller skattemessig bosted

Husk at flyttemelding eller annen registrering hos Folkeregisteret ikke er det samme som å fremsette krav om skattemessig emigrasjon eller skattemessig bosted i annet land etter skatteavtalen. Du må kreve dette særskilt i skattemeldingen for det aktuelle året.

Vi hjelper deg gjerne med disse vurderingene, og kan også bistå deg med det formelle for å kreve utflytting.

 

Kontaktpersoner

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Send din problemstilling

Å sende inn din problemstilling til oss er helt uforpliktende. Vi må først se på din sak for å finne ut hvordan vi best kan hjelpe deg videre.

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig.

Du kan også ringe oss på telefon eller sende inn problemstilling via vår e-post. 

T: +47 21 09 59 95
E: kontakt@avco.no