AVCO logo

Hjem > Fagområder > 

Prosess og tvisteløsning

I tilfeller hvor foreldrene ikke blir enige om fordelingen av barna kan hver av foreldrene bringe saken inn for tingretten. Det kan for eksempel være tvist om deling av foreldreansvar, hos hvem av foreldrene barna skal bo etter samlivsbruddet eller hvor mye samvær som skal være mellom samværsforelderen og barna. Det kan også være saker som handler om at en av foreldrene tilbakeholder barna fra samvær med den andre forelderen.

Domstolen vil først forsøke å løse tvisten gjennom mekling. Det er en rettslig prosess som går ut på at partene selv finner en løsning ved å bruke en mekler. Det første som skjer etter at foreldrene har sendt inn stevning og tilsvar er at retten kaller foreldrene inn til et saksforberedende rettsmøte. I dette møte vil dommeren forsøke å finne ut av hva dere som foreldre er uenige om og hvordan dette kan løses. Møtet foregår i en rettssal i tingretten. Som regel bistås begge foreldrene av advokater, som er med i møtet, i tillegg vil det være en dommer og en sakkyndig til stede. I de fleste foreldretvister oppnevner retten en sakkyndig. Den sakkyndige vil bistå retten med å finne ut av hva som er til barnets beste.

Noen saker løses allerede i det første rettsmøtet. I andre saker må partene gjennom flere slike rettsmøter før de finner en løsning på saken. Foreldre som ikke finner en minnelig løsning i rettsmøter må få tvisten avgjort ved at retten avsier dom.

Det er imidlertid ikke slik at en foreldretvist går rett til rettssak. Det forsøkes ofte flere runder med mekling før domstolen beslutter at sakens spørsmål må avgjøres gjennom en rettssak. Mekling i domstolen handler om å prøve ut løsninger over tid. Det er også slik at retten i foreldretvister alltid vil bestrebe seg på å finne den løsningen som er best for barnet.

AVCO anbefaler foreldre å ha med seg advokat i alle rettslige tvister som omhandler barn. Advokatene i AVCO har betydelig erfaring innenfor barnerett og prosederer jevning spørsmål som omhandler barn for domstolene. Hos oss vil du få bistand fra en spesialisert advokat, som sammen med deg jobber for å oppnå best mulig resultat i saken.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende vurdering av din sak.

Kontaktpersoner

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Send din problemstilling

Å sende inn din problemstilling til oss er helt uforpliktende. Vi må først se på din sak for å finne ut hvordan vi best kan hjelpe deg videre.

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig.

Du kan også ringe oss på telefon eller sende inn problemstilling via vår e-post. 

T: +47 21 09 59 95
E: kontakt@avco.no