AVCO logo

Hjem > Fagområder > 

Barnerett

Barnerett er et rettsområde som tar for seg spørsmål som har særlig betydning for barns rettslige stilling. Barnerett omfatter i hovedsak barns rettigheter, forholdet mellom barn og foreldre og barnevernretten. Samtlige rettsområder som berører barn har til felles at de primært skal ivareta barns rettigheter, interesser og behov.

Barnerett omfatter rettsreglene som berører barn og foreldres rettslige stilling. Barneloven kommer til anvendelse for barn under 18 år, og regulerer foreldrenes plikter overfor barna og barnas rettigheter overfor foreldrene. Mange saker kan løses i form av mekling og forsoning, men noen saker krever rettslig prosess i domstolen, enten i form av mekling eller avklaring ved dom.

Advokatene i AVCO har bred erfaring med rettsområdet barnerett og kan veilede deg gjennom lovverket, slik at du blir trygg på dine rettigheter og plikter. Hos oss møter du også advokater som har god trening i å møte mennesker i krevende situasjoner. Bistand i barnerettslige spørsmål stiller store krav til både faglig og mellommenneskelig forståelse, noe som står i sentrum hos oss. Er du i en pågående konflikt som vedrører familie- og barnerett, har flere av advokatene også lang prosedyreerfaring innenfor temaet. Ta kontakt med oss for en uforpliktende vurdering av din sak.

Les også om: barnefordeling

 

Ved samlivsbrudd kan det oppstå uenighet mellom foreldrene om hvem som skal ha foreldreansvar, hvor barnet skal bo, og hvilket samvær barnet skal ha med den andre forelderen. Slike tvister ble tidligere kalt barnefordelingssaker, men kalles i dag for foreldretvister.

Barnets beste er et rettslig prinsipp som skal sikre ivaretakelse av barnets interesser i spørsmål som har betydning for barnet. Prinsippet er nedfelt i FNs barnekonvensjon, i Grunnloven og barneloven. Hva som er barnets beste beror på en skjønnsmessig helhetsvurdering. I hver sak må det foretas en konkret individuell vurdering.

Foreldreansvar er den rett og plikt foreldre har til å bestemme for barnet i personlige forhold. Foreldrene skal utøve foreldreansvaret ut fra barnets behov og interesser. Foreldre som har foreldreansvar sammen, må enes i viktige beslutninger om barnet.

Ved samlivsbrudd må foreldrene enes om hvor barnet skal bo og hvilken bostedsordning som skal velges. Her finnes det flere ulike ordninger det kan grovt skilles skilles mellom fast og delt bosted. Selv om barnet har fast bosted hos en av foreldrene kan samvær avtales helt opp til halve tiden med den andre forelderen.

Ethvert barn har rett til samvær med begge sine foreldre og begge foreldre har et gjensidig ansvar for at samværsretten oppfylles. Den av foreldrene som barnet ikke bor sammen med har således rett til samvær med barnet.

I tilfeller hvor foreldrene ikke blir enige om fordelingen av barna kan hver av foreldrene bringe saken inn for tingretten. Det kan for eksempel være tvist om deling av foreldreansvar, hos hvem av foreldrene barna skal bo eller hvor mye samvær som skal være mellom samværsforelderen og barna.

Har barnet delt fast bosted mellom foreldrene, må avgjørelsen om flytting med barnet tas i fellesskap. For det tilfelle at partene ikke blir enige om flyttingen vil det være opp til retten å avgjøre spørsmålet. Ved delt fast bosted må den som ønsker å flytte, gå til sak om ikke partene enes.

Samværssabotasje, eller samværsnekt, er tilfelle hvor en av foreldrene ikke følger opp inngått samværsavtale og tilbakeholder barnet fra samvær. Barnet kan kun holdes tilbake når det foreligger en særlig grunn for det slik som ved sykdom eller umulighet.

Barnebortføring er når barn ulovlig tas ut av landet av en av foreldrene, i strid med foreldreansvaret til den gjenværende forelder. Det kan også skje ved at et barn blir ulovlig tilbakeholdt etter et lovlig opphold i utlandet, eksempelvis etter et ferieopphold i hjemlandet.

For foreldre oppleves det vanskelig at barnevernet starter undersøkelser knyttet til egne barn. Årsaken til at barnevernet starter undersøkelsene kan være at foreldre selv ber om støtte fra barnevernet for å avhjelpe spesielle behov. Barnevernet kan også starte undersøkelser med bakgrunn i mottatt bekymringsmelding.

Kontaktpersoner

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Kontakt oss

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig