AVCO logo

Hjem > Aktuelt

Forkjøpsrett til sameiepart

En sameier kan selge hele eller deler av sin part til hvem han vil. Utgangspunktet er da at de øvrige sameierne kan gjøre forkjøpsrett gjeldende. Forkjøpsretten må gjøres gjeldende innenfor lovens frist, og på den måten som loven forespeiler. Det finnes også noen begrensninger i forkjøpsretten som man bør være klar over.

Formålet med denne artikkelen er å gi en overordnet oversikt over de mest sentrale bestemmelsene som gjelder i en forkjøpsrettssituasjon. Det presiseres at forkjøpsrett kan oppstå i mange ulike tilfeller, og at det derfor finnes særbestemmelser som ikke er belyst her.

Frist for å gjøre forkjøpsrett gjeldende

Forkjøpsretten må gjøres gjeldende innen seks måneder etter at forkjøpsrettshaveren «fikk eller burde skaffet seg kunnskap» om de forhold som utløser forkjøpsretten. For sameiepart i fast eiendom, utløses forkjøpsretten når det foreligger en bindende avtale om salget. Kunnskapskravet er da knyttet til dette avtaletidspunktet.

Bestemmelsen sier ikke noe mer om hva slags kunnskap man må besitte for at fristen skal begynne å løpe. Har man blitt fortalt om salget, er det helt klart at man har fått «kunnskap» om de forhold som utløser forkjøpsretten.

Vanskeligere er det å vurdere fra hvilket tidspunkt man «burde skaffet seg» slik kunnskap. Et utgangspunkt er at «uaktsom uvitenhet» vil innebære at fristen starter å løpe. Dette må vurderes helt konkret under de foreliggende omstendighetene i saken. Det kan for eksempel foreligge flere forhold som samlet sett burde gi rettighetshaveren grunnlag for nærmere undersøkelse. I slike tilfeller er det sannsynlig at fristen starter å løpe fra dette tidspunktet, og ikke ved det senere tidspunktet hvor man har rent faktisk har fått kunnskap.

Forkjøpsretten kan ikke gjøres gjeldende ved det aktuelle salget eller senere, dersom fristen ikke overholdes. Det er derfor helt avgjørende å overholde fristen i forkjøpsrettstilfellene.

Fremsettelse av kravet

Forkjøpsrett til fast eiendom må fremsettes skriftlig overfor både avhenderen og erververen av eiendommen. Er forkjøpsretten utløst ved tvangssalg er det imidlertid nok å fremsette kravet overfor erververen.

For å avbryte fristen for å gjøre forkjøpsrett gjeldende, er det alltid nok å fremsette kravet overfor den som står som hjemmelshaver til eiendommen.

Begrensninger i forkjøpsretten av hensyn til nærstående

Dersom sameieparten selges til enten en ektefelle, livsarving, fosterbarn som står i samme stilling som en livsarving eller en annen som de to siste årene har hørt til samme husstand som den tidligere eieren, kan forkjøpsrett ikke gjøres gjeldende.

Dersom du ønsker å gjøre gjeldende en forkjøpsrett, bør du derfor undersøke hvem parten selges til.

 

Har du spørsmål om forkjøpsrett kan du gjerne ta kontakt med oss i AVCO. Ring 21 09 59 95 eller bruk kontaktskjemaet. 

Kontaktpersoner

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Send din problemstilling

Å sende inn din problemstilling til oss er helt uforpliktende. Vi må først se på din sak for å finne ut hvordan vi best kan hjelpe deg videre.

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig.

Du kan også ringe oss på telefon eller sende inn problemstilling via vår e-post. 

T: +47 21 09 59 95
E: kontakt@avco.no