AVCO logo

Hjem > Aktuelt

Nye regler om innholdet i arbeidsavtaler fra 1. juli 2024

Det finnes allerede i dag regler for hvilken informasjon en arbeidsavtale minst skal inneholde. For å oppfylle nye krav fra EU i det såkalte arbeidsvilkårsdirektivet, må imidlertid de norske reglene både utvides og endres i noen grad. Hvilke nye opplysninger som skal inn i arbeidsavtalene fra 1. juli 2024, vil fremkomme av arbeidsmiljøloven § 14-6 (1).

Skrevet av:

Om arbeidstaker fritt kan bestemme sitt arbeidssted

Det er i dag et krav om at arbeidsavtalen skal inneholde opplysninger om arbeidsplassen. Dersom det ikke eksisterer noen fast arbeidsplass eller hovedarbeidsplass skal arbeidsavtalen gi opplysning om at arbeidstakeren arbeider på forskjellige steder, og oppgi forretningsadressen eller eventuelt hjemstedet til arbeidsgiver. De nye reglene bestemmer at det også skal opplyses om arbeidstakeren «fritt kan bestemme sitt arbeidssted» dersom det ikke eksisterer noen fast arbeidsplass eller hovedarbeidsplass.

Om rett til annet fravær enn ferie som er betalt av arbeidsgiver

En arbeidsavtale skal opplyse om arbeidstakerens rett til ferie og feriepenger, og reglene for fastsettelse av ferietidspunktet. Etter de nye reglene skal det i tillegg opplyses om eventuell rett til annet fravær som er «betalt av arbeidsgiver». Dette betyr at avtalen skal opplyse om alle former for fravær eller fri fra arbeidet utover ferie når det er arbeidsgiver som betaler for dette, slik som for eksempel betalt permisjon og sykefravær. Fravær uten betaling eller der betaling kun skjer fra andre, som for eksempel NAV, vil ikke omfattes.

Om fremgangsmåten ved opphør av arbeidsforholdet

I arbeidsavtalen skal det finnes opplysninger om både arbeidstakerens og arbeidsgiverens oppsigelsesfrister. De nye reglene bestemmer at det også skal opplyses om fremgangsmåten ved opphør av arbeidsforholdet, dvs. informasjon om hvordan en oppsigelse eller avskjed skal gjennomføres fra arbeidsgivers side, slik som kravet til drøftelser etter arbeidsmiljøloven § 15-1 og formkravene etter arbeidsmiljøloven § 15-4. Hvilke materielle vilkår som gjelder for å kunne gå til oppsigelse eller avskjed av arbeidstakeren, behøver det derimot ikke opplyses om.

Om lønn og andre godtgjørelser – de ulike elementene

I dag er det et krav om at arbeidsavtalen skal opplyse om den gjeldende eller avtalte lønnen ved arbeidsforholdets begynnelse, eventuelle tillegg og andre godtgjøringer som ikke inngår i lønnen, for eksempel pensjonsinnbetalinger og kost- eller nattgodtgjørelse, utbetalingsmåte og tidspunkt for lønnsutbetaling. Nye arbeidsavtaler skal i tillegg gi følgende opplysning: «De ulike elementene skal angis særskilt». I realiteten er dette mer en presisering av gjeldende krav enn et nytt krav om hva en arbeidsavtale skal opplyse om.

Om den daglige og ukentlige arbeidstiden vil variere

En arbeidsavtale skal opplyse om lengden og plasseringen av den daglige og ukentlige arbeidstiden. I tillegg skal arbeidsavtalen fastsette eller gi grunnlag for å beregne når arbeidet skal utføres, dersom arbeidet skal utføres periodevis. Når de nye reglene begynner å gjelde, skal arbeidsavtalen også opplyse om den daglige og ukentlige arbeidstiden vil «variere». I så fall skal arbeidsavtalen også for dette tilfellet fastsette eller gi grunnlag for å beregne når arbeidet skal utføres.

Om ordninger for arbeid utover avtalt arbeidstid, vaktendringer mm

Etter de nye reglene skal arbeidsavtalen inneholde opplysninger om ordninger for vaktendringer, samt ordninger for arbeid utover avtalt arbeidstid, herunder betaling for slikt arbeid. Det finnes ingen tilsvarende plikt til å opplyse om dette i dag, men i arbeidsmiljøloven § 10-3 stilles det krav til utarbeidelse av arbeidsplan og at denne skal drøftes med arbeidstakerne senest to uker før iverksettelsen. I de nye reglene henvises det til denne bestemmelsen.

Når det gjelder «ordninger for arbeid utover avtalt arbeidstid», omfatter dette både merarbeid og overtidsarbeid etter arbeidsmiljøloven § 10-6. Bestemmelsen innebærer at det må gis informasjon om adgangen til å pålegge slikt arbeid.

Om eventuell rett til kompetanseutvikling

Det kommer også en helt ny regel om at det i en arbeidsavtale skal opplyses om rett til kompetanseutvikling som arbeidsgiver eventuelt tilbyr. Dette vil kunne omfatte for eksempel krav på opplæring som følger av avtale, arbeidsgiverpolicy eller lignende.

Om ytelser i regi av arbeidsgiver til sosial trygghet

Et annet helt nytt krav er at arbeidsavtalen skal inneholde opplysninger om ytelser i regi av arbeidsgiver til sosial trygghet, samt navn på institusjoner som mottar innbetalinger fra arbeidsgiver i denne forbindelse.

Henvisninger i arbeidsavtalen

Når det stilles krav til at arbeidsavtalen skal «inneholde opplysninger» slik som redegjort for over, så betyr det ikke nødvendigvis at opplysningene må inntas ordrett i avtalen. Informasjonen kan i flere tilfeller gis ved å henvise til lover, forskrifter eller tariffavtaler som regulerer forholdene. Hvilke opplysninger dette gjelder, vil fremkomme av arbeidsmiljøloven § 14-6 (2).

Kontaktpersoner

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Kontakt oss

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig